Sykelig overvekt er en kompleks tilstand. Pasientgruppen er svært sammensatt. For å redusere vekt og følgesykdommer vil mange kunne ha behov for tiltak innenfor psykisk helsevern i tillegg til somatiske helsetjenester.

Mange pasienter som henvises til spesialisert overvektsbehandling, kan også ha spiseforstyrrelser. Personer med overspisningslidelse kan behandles med vanlige kost- og atferdsbehandling. Avhengig av tilstandens alvorlighetsgrad og typen av spiseforstyrrelse vil det være aktuelt å vurdere mer spesialisert psykologisk behandling.

Behandlingsforløpet for voksne pasienter med sykelig overvekt starter med utredning i tverrfaglig poliklinikk. Rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten vil som oftest være knyttet til slik utredning. Utredningen skal munne ut i konkrete forslag til tiltak tilpasset den enkelte pasient. Tiltakene (mestringsstøtte, kostveiledning og endring i fysisk aktivitet) vil som regel foregå i primærhelsetjenesten.

Spesialisthelsetjenestens helsehjelp ved sykelig overvekt hos barn og unge er tverrfaglig utredning. Utredningen skal munne ut i konkrete forslag til tiltak tilpasset barnet/ungdommen og pasientens familie. Selve tiltakene bør foregå i regi av primærhelsetjenesten. Pasienter med tilleggssykdommer bør få behandling for disse i spesialisthelsetjenesten, og kirurgisk behandling kan være aktuell helsehjelp for noen ungdommer.

På rett indikasjon kan et godt planlagt og teknisk vellykket kirurgisk inngrep med god oppfølging gi en forutsigbar og langvarig vektreduksjon, bedre livskvalitet og bedring av vektrelaterte følgesykdommer. Denne behandlingsstrategien egner seg ikke for pasienter med alvorlig psykisk lidelse, kognitiv dysfunksjon og misbruksproblematikk. Det kreves også at pasienten er villig til å gjennomføre livsstilsendringer som er nødvendige for å redusere risikoen for komplikasjoner. Pasienter med sykelig overvekt kan få tilbud om kirurgisk behandling når dette er faglig begrunnet. Sykelig overvekt i seg selv gir ikke rett til kirurgisk behandling.

 • sectionId: 3216
 • guidelineId: 1116
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-03-01T19:18:58.677
 • updatedDate: 2015-10-02T13:02:07.643
 • createdBy: hiseb
 • updatedBy: hiseb

Sykelig overvekt - barn (veiledende frist 12 uker)

Utdypende forklaring på tilstand
Definisjon: Barn (0-18 år, enkelte helseforetak har andre aldersangivelser), isoKMI større eller lik 35, isoKMI større eller lik 25 med komplikasjoner og/eller risikofaktorer:
 • mistanke om medisinsk årsak til fedme (kortvokst, dyskrine trekk, forsinket psykomotorisk utvikling, synsforstyrrelse og hodepine
 • redusert glukosetoleranse
 • hyperinsulinisme
 • hypertensjon
 • dyslipidemi
 • søvnapné
 • svært rask vektøkning
 • alvorlig bekymring for vektoppgang
 • alvorlig overspising
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning og behandling starter i tverrfaglig poliklinikk ved barneavdeling. Behandlingsforløpet ved sykelig overvekt starter når pasienten og foresatte tas inn i tverrfaglige utredning- og behandlingsforløpet i spesialisthelsetjenesten, og behandlingsfristen anses som innfridd ved første konsultasjon.
Veiledende frist for start behandling
12 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • tilgrunnliggende sykdom og høy isoKMI
 • tilleggssykdommer
 • mistanke om tilgrunnliggende sykdom som årsak til overvekt
 • spiseforstyrrelse
 • depresjon
 • behandlingsmotivasjon hos barn/ungdom og familie
 • vansker med dagligdagse gjøremål
 • isoleringstendens med skolefravær og manglende utdanning som konsekvens

Klinisk erfaring tilsier at behandling bør starte i så ung alder som mulig

Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses å være nyttig
Helsehjelpen anses sannsynligvis å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses å være alvorlig
 • recommendationId: 11492
 • sectionId: 9660
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:02:19.123
 • updatedDate: 2015-10-05T11:52:48.263
 • createdBy: admin
 • updatedBy: hiseb
 • sectionId: 9660
 • guidelineId: 1116
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:02:19.423
 • updatedDate: 2015-09-24T09:02:19.423
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • parentSectionId: 9659

Sykelig overvekt - voksne (veiledende frist 12 uker)

Utdypende forklaring på tilstand
Definisjon: Voksne 18 år og oppover, KMI større eller lik 40 eller KMI større eller lik 35, i tillegg til komplikasjoner relatert til fedme som for eksempel diabetes mellitus, søvnapné, PCOS, hypertensjon og/eller hjerte- og karsykdom, belastningslidelser med alvorlig funksjonsnedsettelse.
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning og behandling starter i tverrfaglig fedmepoliklinikk. Behandlingsforløpet ved sykelig overvekt starter når pasienten tas inn til tverrfaglige utredning og behandling i spesialisthelsetjenesten. Behandlingsfristen anses som innfridd ved første konsultasjon. Rusavhengighet, alvorlig spiseforstyrrelser og alvorlige psykisk sykdom må koordineres med aktuelle spesialister. Dette er spesielt viktig å avklare før en eventuell kirurgisk fedmebehandling.
Veiledende frist for start behandling
12 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • KMI over 50 og ung alder
 • pasienter som tidligere har fått kirurgisk behandling for fedme og som er gravide
 • pasienter med KMI større eller lik 35 og alvorlige fedmerelaterte følgesykdommer (eksempelvis diabetes type 2, søvnapnè og hypertensjon) eller som er genetisk disponert for komplikasjoner og tidlig død
 • pasienter som har utviklet komplikasjoner til fedmen (for eksempel type 2 diabetes, obstruktiv søvnapnè, alvorlig hypertoni) og der komplikasjonen i tillegg har påført pasienten organsvikt som ved for eksempel type 2 diabetes med diabetisk nefropati eller retinopati, eller hypertoni og hyperkolesterolemi komplisert medmanifest hjertekarsykdom
 • pasienter som er gravid og har KMI større eller lik 35, i samarbeid med svangerskapspoliklinikk
Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses å være nyttig
Helsehjelpen anses sannsynligvis å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses å være alvorlig
 • recommendationId: 11493
 • sectionId: 9661
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:02:19.343
 • updatedDate: 2015-09-29T11:25:20.417
 • createdBy: admin
 • updatedBy: hiseb
 • sectionId: 9661
 • guidelineId: 1116
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:02:19.633
 • updatedDate: 2015-09-24T09:02:19.633
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • parentSectionId: 9659
 • sortOrder: 1
 • sectionId: 9659
 • guidelineId: 1116
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:02:20.183
 • updatedDate: 2015-09-24T09:02:20.183
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin