Omlag 30 % av voksne nordmenn (mellom 18 og 96 år) opplever å ha langvarige smerter. I de fleste tilfeller vil primærhelsetjenesten håndtere disse på en tilfredsstillende måte. Bare en liten del vil ha behov for spesialisthelsetjenester.

Henvisninger til spesialisthelsetjenesten

De fleste smertetilstandene som henvises til spesialisthelsetjenesten bør rettighetsvurderes ved organ- eller sykdomsspesifikke spesialiteter. Det gjelder alle akutte og palliative smertetilstander der organ/sykdomsspesifikke spesialitetene har særlige forutsetninger for kausal diagnose og behandling. Smerteklinikkene bør konsulteres tidlig ved mer sammensatte smertetilstander, og ved tilstander der smerteklinikkene har spesiell kompetanse og behandlingstilbud.

Det samme gjelder for en rekke langvarige smertetilstander. Flere andre prioriteringsveiledere har vurdert tilstander der langvarig smerte er et dominerende symptom. For eksempel anbefaler prioriteringsveilederne for onkologi, revmatologi og fysikalsk medisin rett til nødvendig helsehjelp der det er mistanke om at kreft, revmatoid artritt eller skiveprolaps forårsaker langvarige smertetilstander.

Kriterier og avgrensninger

Prioriteringsveilederen omfatter også smertetilstander som ikke omfattes i andre prioriteringsveiledere og som ikke alltid faller inn i ICD-10 kodeverket. Det er i stor grad slike pasienter som henvises til smerteklinikkene. Fellesnevner for disse er at de lider av sammensatte smerter som vedvarer til tross for behandling, og som forringer livskvalitet og gir betydelig funksjonsnedsettelse. Deres tilstand skal vurderes i lys av helsehjelpen som kan gis ved smerteavdelinger og -klinikker.

Prioriteringsveilederen inneholder fem sammensatte smertetilstander som i hovedsak bør gi pasienten rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten, uansett opprinnelig årsak til smertetilstanden. De fem smertetilstandene er beskrevet så nøyaktig som mulig.

Tilstander som på gruppenivå ikke anbefales rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten er:

 1. Pasienter som forventes å få tilfredsstillende hjelp i primærhelsetjenesten.
 2. Pasienter som åpenbart har uttalte negative individuelle prognostiske faktorer som gjør at det er lite sannsynlig at smerteklinikkene kan oppnå noe mer enn det primærhelsetjenesten kan tilby pasienten. Dette kan for eksempel være pasienter som har vært til gjentatte vurderinger ved smerteklinikker eller annen spesialisthelsetjeneste tidligere uten at tiltak har ført frem. Dette kan også skyldes stor belastning med komorbiditet som smerteklinikkene ikke kan håndtere.
 • sectionId: 3215
 • guidelineId: 1115
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-03-01T19:15:38.99
 • updatedDate: 2015-10-10T14:29:09.927
 • createdBy: hiseb
 • updatedBy: hiseb

Langvarige smertetilstander - avklart utløsende årsak (veiledende frist 26 uker)

Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Vurdering og eventuelt behandling ved tverrfaglig smerteklinikk. I teamet inngår etter behov lege, psykolog, sykepleier, fysioterapeut, og samarbeid med andre deler av spesialisthelsetjenesten og/eller primærhelsetjenesten.
Veiledende frist for start behandling
26 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • tidligere smertehistorie
 • alder under 23 år
 • omsorgsoppgaver for barn
 • redusert livskvalitet
Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses sannsynligvis å være nyttig
Helsehjelpen anses å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses sannsynligvis å være alvorlig
 • recommendationId: 11487
 • sectionId: 9654
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:02:18.5
 • updatedDate: 2015-09-24T09:02:18.5
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • sectionId: 9654
 • guidelineId: 1115
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:02:18.37
 • updatedDate: 2015-09-24T09:02:18.37
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • parentSectionId: 9653

Langvarige smertetilstander - uavklart årsak (veiledende frist 26 uker)

Utdypende forklaring på tilstand
Utredet i spesialisthelsetjenesten, men fortsatt uavklart smertetilstand.
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning ved tverrfaglig smerteklinikk.
Veiledende frist for start utredning
26 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • tidligere smertehistorie
 • alder under 23 år
 • omsorgsoppgaver for barn
 • redusert livskvalitet
Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses sannsynligvis å være nyttig
Helsehjelpen anses sannsynligvis å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses sannsynligvis å være alvorlig
 • recommendationId: 11488
 • sectionId: 9655
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:02:18.303
 • updatedDate: 2015-09-24T09:02:18.303
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • sectionId: 9655
 • guidelineId: 1115
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:02:17.797
 • updatedDate: 2015-09-28T10:58:08.893
 • createdBy: admin
 • updatedBy: hiseb
 • parentSectionId: 9653
 • sortOrder: 2

Langvarige smertetilstander - som kan eller skal ivaretas i andre deler av helsetjenesten (ikke rett)

Utdypende forklaring på tilstand
Pasienter som forventes å få tilfredsstillende hjelp i primærhelsetjenesten. Pasienter som åpenbart har negative prognostiske faktorer som gjør at det er lite sannsynlig at behandling ved smerteklinikkene kan gi bedre resultater enn det som kan oppnås i andre deler av helsetjenesten. Dette kan for eksempel være pasienter som har vært til gjentatte vurderinger ved smerteklinikker eller annen spesialisthelsetjeneste tidligere uten at tiltak har ført frem eller blitt fulgt opp. Dette kan også være pasienter med stor belastning med komorbiditet som smerteklinikken ikke kan håndtere eller manglende motivasjon.
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Nei
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • tidligere smertehistorie
 • alder under 23 år
 • omsorgsoppgaver for barn
 • redusert livskvalitet
Begrunnelse for ikke å gi rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses ikke å være nyttig
Helsehjelpen anses ikke å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for ikke å sette frist for start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses under tvil å være alvorlig
 • recommendationId: 11489
 • sectionId: 9656
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:02:19.527
 • updatedDate: 2015-09-24T09:02:19.527
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • sectionId: 9656
 • guidelineId: 1115
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:02:19.417
 • updatedDate: 2015-09-28T10:58:08.32
 • createdBy: admin
 • updatedBy: hiseb
 • parentSectionId: 9653
 • sortOrder: 1

Sterke smerter som er vanskelige å behandle (veiledende frist 4 uker)

Utdypende forklaring på tilstand
Pasienter med kjent alvorlig langtkommet grunnsykdom for eksempel kreft, KOLS, hjertesykdom eller sluttfase av MS.
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tverrfaglig vurdering og behandling ved smerteklinikk, inkludert invasive metoder.
Veiledende frist for start behandling
4 uker
Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses å være nyttig
Helsehjelpen anses å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses å være alvorlig
 • recommendationId: 11490
 • sectionId: 9657
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:02:18.813
 • updatedDate: 2015-09-24T09:02:18.813
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • sectionId: 9657
 • guidelineId: 1115
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:02:18.313
 • updatedDate: 2015-09-24T09:02:18.313
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • parentSectionId: 9653
 • sortOrder: 3

Subakutte smertetilstander - bekymring for kronifisering (veiledende frist 4 uker)

Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Vurdering og eventuell behandling ved tverrfaglig smerteklinikk. I teamet inngår ved behov lege, psykolog, sykepleier, fysioterapeut og samarbeid med andre deler av spesialisthelsetjenesten og/eller primærhelsetjenesten.
Veiledende frist for start utredning
4 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • tidligere smertehistorie
 • omsorgsoppgaver for barn
 • grad av immobilitet
 • psykiske faktorer (depresjon, katastrofetenkning, hypervigilanse - uvanlig følsomhet og oppmerksomhet på egne kroppslige fornemmelser)
 • spesielle familiemønstre
 • traumeerfaringer
 • overgrepsproblematikk
Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses å være nyttig
Helsehjelpen anses å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses sannsynligvis å være alvorlig
 • recommendationId: 11491
 • sectionId: 9658
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:02:19.14
 • updatedDate: 2015-09-29T07:05:40.14
 • createdBy: admin
 • updatedBy: hiseb
 • sectionId: 9658
 • guidelineId: 1115
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:02:18.587
 • updatedDate: 2015-09-24T09:02:18.587
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • parentSectionId: 9653
 • sortOrder: 4
 • sectionId: 9653
 • guidelineId: 1115
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:02:16.747
 • updatedDate: 2015-09-24T09:02:16.747
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin