Spesielle trekk ved fagområdet psykisk helsevern for barn og unge

Psykisk helsevern for barn og unge er et vidt fagfelt som primært dekker alderen 0-18 år, men hvor påbegynt behandling før 18 år kan videreføres til 23 år[1]. Arbeidet foregår tverrfaglig i et bio/psyko/sosialt/pedagogisk perspektiv. Psykiske lidelser må avgrenses mot normale utviklingsvansker, normal omsorgsproblematikk og normale livskriser/"livslidelser". Utredning og behandling må ofte ses som habiliterende, med fokus på tilrettelegging for barnet/ungdommen i familie, barnehage, skole og fritid. Det bør legges vekt på en god dialog med foreldre/foresatte. Dette kan kreve samarbeid med andre tjenester for barn i kommunen, som pedagogisk-psykologisk tjeneste, barnevern, helse- og sosialtjeneste, helsestasjoner og fastleger.

Behandlingstiltak kan være rettet mot andre enn pasienten selv. De kan omfatte opplæring, rådgivning og veiledning til foresatte og andre nærpersoner. Tiltak kan også rette seg mot familiesystemet. Tiltak overfor pasientens nærstående blir en del av den helsehjelpen som ytes til barnet/ungdommen fra spesialisthelsetjenesten.

Spesialisthelsetjenesten har viktige oppgaver knyttet til veiledning og kompetanseoverføring til førstelinjetjenester[2].

Faglig grunnlag for arbeidet

Den nasjonale arbeidsgruppen for psykisk helsevern for barn og unge har i arbeidet støttet seg til retningslinjer som har vært utarbeidet regionalt og ved enkelte større poliklinikker innenfor psykisk helsevern for barn og unge. Tilstandsgruppene i prioriteringsveilederen er beskrevet enten som diagnoser eller som kliniske tilstandsbilder.

Foresatte

I tilfeller der barn/ungdom ikke bor sammen med biologiske foreldre brukes betegnelsen «foresatte» om nærmeste omsorgspersoner, herunder barnevernet.

Forventet nytte av helsehjelp i spesialisthelsetjenesten

Det er individets situasjon og belastning som skal tillegges vekt, og ikke spesifikke hendelser i barnets/ungdommens eller familiens liv. Enkelte symptomer er særlig alvorlige, slik som suicidalfare, hurtig vekttap, tap av ferdigheter, utviklingsmessig stagnasjon, betydelig funksjonsfall eller store atferdsendringer. Den forventede nytten av helsehjelpen vil avhenge av problemets karakter, forhold ved barnet selv, eller forhold ved barnets familie/foresatte.

I enkelte tilfeller kan spesialisthelsetjenestens vurdering konkludere med at helsehjelp fra psykisk helsevern for barn og unge ikke vil kunne bedre pasientens psykiske helsetilstand. En slik konklusjon forutsetter inngående kjennskap til barnet/ungdommen og familien/foresatte, slik som nylig gjennomførte utredninger og/eller behandlingsforsøk overfor barnet og/eller deres familie/foresatte. I slike tilfeller må spesialisthelsetjenesten invitere til samarbeid med førstelinjen. Hensikten må være å bedre forutsetningene for at barnet/ungdommen senere skal kunne nyttiggjøre seg individuelt tilpasset helsehjelp.

Det stadig økende omfanget av skolefravær/skolevegring gir liten prediktiv verdi for psykiske lidelser som er så alvorlig at de skal gis helsehjelp i spesialisthelsetjenesten. Tilstanden gis ikke rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten. Skolefravær/skolevegring kan vektlegges som individuell faktor når pasienten er henvist for andre symptomer/lidelser.

Rustilstander eller avhengighetsvansker er ikke en egen tilstand i prioriteringsveilederen. Barnet/ungdommen skal vurderes ut fra sin psykiske tilstand. Rusatferden eller avhengighetsvanskene skal vurderes som egne tilleggsfaktorer som kan medføre kortere ventetid. Se derfor prioriteringsveileder for tverrfaglig spesialisert rusbehandling.

Utfyllende om sårbare grupper

Spesialisthelsetjenesten bør sammen med førstelinjen ha spesiell oppmerksomhet overfor sårbare grupper som har økt risiko for å utvikle psykiske vansker og lidelser. Sårbarheten kan skyldes forhold ved pasienten selv eller belastninger som barnet eller ungdommen har på grunn av forhold utenfor dem selv. For eksempel vil enkelte barn og deres familier motta tjenester fra barnevernet, og noen barn vil være under barnevernets omsorg. Andre sårbare grupper er mindreårige flyktninger og barn av asylsøkere, barn av rusmisbrukere og/eller foreldre med psykiske tilstander. Da vi vet at barn og unge i disse gruppene er spesielt utsatt for utvikling av alvorlige psykiske tilstander, bør dette kunne medføre kortere ventetid.

Barn og unge som er eller har blitt mobbet og/eller traumatisert bør en også være oppmerksom på, da disse gruppene er utsatt for å utvikle psykiske tilstander eller å ha senvirkninger av sine traumer.

Barnas/ungdommenes samlede situasjon vil kunne kreve koordinert innsats fra spesialisthelsetjenesten, kommunehelsetjenesten, barnevernet og skole/barnehage.

Mistanke om, eller psykisk lidelse hos barn med psykisk utviklingshemning

Blant barn og unge med psykisk utviklingshemning er det store individuelle forskjeller i graden av utviklingshemning. Psykisk utviklingshemning gir økt risiko for psykiske symptomer og lidelser, og psykiatriske symptomer hos mennesker med psykisk utviklingshemning skal vurderes etter relevante tilstandsgrupper i prioriteringsveilederen. Se derfor prioriteringsveilederen for habilitiering av barn og unge. Barn og unge med lett eller moderat psykisk utviklingshemning og som har en psykisk lidelse, skal som hovedregel ha sitt tilbud i psykisk helsevern for barn og unge.

Samtykke til helsehjelp til barn og unge

Begge foreldre (med foreldreansvar) skal som hovedregel samtykke til helsehjelp til barnet. Barnet skal alltid ha informasjon, ut fra alder og personlige forutsetninger. Barna har også rett til å bli hørt, og fra 12 år skal de alltid høres. En tilføyelse i pasient- og brukerrettighetsloven § 4-4 gjør det enklere å yte helsehjelp med samtykke fra bare en av foreldrene. Pasient- og brukerrettighetsloven § 4-4 annet ledd bokstav b, regulerer dette også der foreldrene er uenige om hvorvidt barnet skal ha helsehjelp. Dette kan være aktuelt ved familiekonflikter eller ulik vurdering av helsehjelpen. I disse situasjonene kan den ene forelderen alene gi samtykke til helsehjelpen, forutsatt at kvalifisert helsepersonell mener at barnet kan ta skade av ikke å få den aktuelle hjelpen.


[1] Veileder for poliklinikker i psykisk helsevern for barn og unge, Helsedirektoratet IS-1570.

[2] Spesialisthelsetjenesten skal etter spesialisthelsetjenesteloven § 6-3 gi slik veiledning som er påkrevd for at kommunehelsetjenesten skal kunne løse sine oppgaver etter lov og forskrift. Plikten omfatter alle forhold som knytter seg til undersøkelse, behandling, pleie, omsorg eller rehabilitering av pasienter.

 • sectionId: 3212
 • guidelineId: 1112
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-03-01T18:54:35.52
 • updatedDate: 2015-10-10T14:25:33.597
 • createdBy: hiseb
 • updatedBy: hiseb
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning, eventuelt behandling og veiledning. Psykoedukasjon, kognitiv atferdsterapi, familieterapi, psykodynamisk korttidsterapi og eventuelt medikamentell behandling kan være aktuelt.
Veiledende frist for start utredning
12 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • barnets funsjonsnivå før tilstanden utvikles
 • foresattes evne til å støtte barnets utvikling
 • grad av funksjonstap
 • samlet symptombelastning
 • tilleggsproblematikk/komorbiditet
 • symptomer forårsaket av somatiske forhold
 • grad av fobiske tilstander
Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses sannsynligvis å være nyttig
Helsehjelpen anses å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses å være alvorlig
 • recommendationId: 11438
 • sectionId: 9621
 • sortOrder: 1
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:02:02.427
 • updatedDate: 2015-09-28T15:54:37.59
 • createdBy: admin
 • updatedBy: hiseb
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Nei
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning og eventuelt behandling som psykoedukasjon, kognitiv atferdsterapi, familieterapi, psykodynamisk korttidsterapi, eventuelt medikamentell behandling samt veiledning.
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • barnets funksjonsnivå før tilstanden utvikles
 • foresattes evne til å støtte barnets utvikling
 • grad av funksjonstap
 • samlet symptombelastning
 • symptomer forårsaket av somatiske forhold
 • grad av fobiske tilstander
 • risiko for ytterligere funksjonsfall
Begrunnelse for ikke å gi rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses ikke å være nyttig
Helsehjelpen anses under tvil å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for ikke å sette frist for start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses under tvil å være alvorlig
 • recommendationId: 11439
 • sectionId: 9621
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:02:01.567
 • updatedDate: 2015-09-28T15:54:37.307
 • createdBy: admin
 • updatedBy: hiseb
 • sectionId: 9621
 • guidelineId: 1112
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:02:00.67
 • updatedDate: 2015-09-24T09:02:00.67
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • parentSectionId: 9620

Atferdsforstyrrelse/trasslidelse (veiledende frist 12 uker)

Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning og eventuelt foreldre- og nettverksarbeid.
Veiledende frist for start utredning
12 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • uhensiktsmessige tilknytningsstrategier, herunder tilknytningsforstyrrelser F94.1 og F94.2
 • komorbiditet
 • rus og kriminalitet
 • voldsutøvelse
 • alvorlige trusler
 • utsetter seg selv og andre for fare
 • utestengelse og/eller skulk fra skole og fritidsaktiviteter
 • vagabondering
Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses sannsynligvis å være nyttig
Helsehjelpen anses sannsynligvis å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses sannsynligvis å være alvorlig
 • recommendationId: 11440
 • sectionId: 9622
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:02:01.82
 • updatedDate: 2015-09-24T09:02:01.82
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • sectionId: 9622
 • guidelineId: 1112
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:02:02.703
 • updatedDate: 2015-09-24T09:02:02.703
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • parentSectionId: 9620
 • sortOrder: 1
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning, samspillskartlegging samt veiledning av foreldre, skole, barnehage og nettverk. I mange tilfelle direkte arbeid med samspill og foreldreferdigheter.
Veiledende frist for start utredning
6 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • barnets biologiske forutsetninger
 • grad av barnets eventuelle utviklingsforstyrrelse
 • foresattes omsorgsevne
 • ressurser/belastninger i familie og nærmiljø
Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses sannsynligvis å være nyttig
Helsehjelpen anses å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses å være alvorlig
 • recommendationId: 11441
 • sectionId: 9623
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:02:01.68
 • updatedDate: 2015-09-24T09:02:01.68
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning, samspillskartlegging samt veiledning av foreldre, skole, barnehage og nettverk. I mange tilfeller direkte arbeid med samspill og foreldreferdigheter.
Veiledende frist for start utredning
8 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • barnets biologiske forutsetninger
 • grad av barnets eventuelle utviklingsforstyrrelse
 • foresattes omsorgsevne
 • ressurser/belastninger i familie og nærmiljø
Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses sannsynligvis å være nyttig
Helsehjelpen anses å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses å være alvorlig
 • recommendationId: 11442
 • sectionId: 9623
 • sortOrder: 1
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:02:02.177
 • updatedDate: 2015-09-29T06:36:31.467
 • createdBy: admin
 • updatedBy: hiseb
 • sectionId: 9623
 • guidelineId: 1112
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:02:01.943
 • updatedDate: 2015-09-24T09:02:01.943
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • parentSectionId: 9620
 • sortOrder: 2

Bipolar lidelse (veiledende frist 8 uker)

Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Diagnostisering/utredning, medisinering/medikamentutprøvning, psykoterapi, psykoedukasjon samt veiledning til foreldre, skole, barnehage og andre deler av pasientens nettverk.
Veiledende frist for start utredning
8 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • kontekstuelle miljø
 • rus
 • aktuell hypomani/mani
 • aktuell moderat og alvorlig depresjon
 • atferdsforstyrrelse (gjentatt og vedvarende mønster av dyssosial, aggressiv og trassig atferd)
 • pasientens funksjonsnivå
 • den samlede symptombelastning
 • ressurser og/eller belastninger i familie/nærmiljø
 • tilleggsproblematikk/komorbiditet
 • somatiske forhold
 • søvnvansker

Øyeblikkelig hjelp må vurderes ved alvorlige symptomer.

Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses å være nyttig
Helsehjelpen anses å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses å være alvorlig
 • recommendationId: 11443
 • sectionId: 9624
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:02:02.5
 • updatedDate: 2015-09-29T06:41:40.467
 • createdBy: admin
 • updatedBy: hiseb
 • sectionId: 9624
 • guidelineId: 1112
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:02:03.343
 • updatedDate: 2015-09-24T09:02:03.343
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • parentSectionId: 9620
 • sortOrder: 3
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Diagnostisering/utredning, psykoterapi/medisinering og foreldrearbeid/nettverk.
Veiledende frist for start utredning
4 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • raskt funksjonsfall
 • grad av suicidalfare
 • selvskading
 • psykoselignede fenomener
 • betydelige søvnvansker og vektendringer
 • lav fungering og liten støtte fra familie og/eller øvrig nettverk
 • fare for rusmisbruk

Hvis flere alvorlighetsfaktorer er tilstede, må øyeblikkelig hjelp vurderes.

Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses å være nyttig
Helsehjelpen anses å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses å være alvorlig
 • recommendationId: 11444
 • sectionId: 9625
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:02:03.807
 • updatedDate: 2015-09-29T06:40:03.777
 • createdBy: admin
 • updatedBy: hiseb
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Nei
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Diagnostisering/utredning, psykoterapi/medisinering og foreldrearbeid/nettverk.
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • begynnende tilbaketrekking fra sosiale arenaer
 • risiko for ytterligere funksjonsfall
 • grad av intellektuelle ressurser og det kontekstuelle miljøet
 • rus
 • grad av motivasjon
 • samarbeid hos pasient, familie og nettverk
Begrunnelse for ikke å gi rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses ikke å være nyttig
Helsehjelpen anses under tvil å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for ikke å sette frist for start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses ikke å være alvorlig
 • recommendationId: 11445
 • sectionId: 9625
 • sortOrder: 2
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:02:04
 • updatedDate: 2015-09-28T15:55:02.76
 • createdBy: admin
 • updatedBy: hiseb
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Diagnostisering/utredning, psykoterapi/medisinering og foreldrearbeid/nettverk.
Veiledende frist for start utredning
8 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • raskt funksjonsfall
 • grad av suicidalfare
 • selvskading
 • psykoselignede fenomener
 • betydelige søvnvansker og vektendringer
 • lav fungering og liten støtte fra familie og/eller øvrig nettverk
 • fare for rusmisbruk

Hvis flere alvorlighetsfaktorer er tilstede, må øyeblikkelig hjelp vurderes.

Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses å være nyttig
Helsehjelpen anses å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses å være alvorlig
 • recommendationId: 11446
 • sectionId: 9625
 • sortOrder: 1
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:02:02.753
 • updatedDate: 2015-09-28T15:55:02.713
 • createdBy: admin
 • updatedBy: hiseb
 • sectionId: 9625
 • guidelineId: 1112
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:02:03.717
 • updatedDate: 2015-09-24T09:02:03.717
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • parentSectionId: 9620
 • sortOrder: 4

Forstyrrelse av aktivitet og oppmerksomhet (ADHD) - mistanke (veiledende frist 13 uker)

Utdypende forklaring på tilstand
Kan også omfatte tilstander der oppmerksomhetsvanskene er de sentrale vanskene (ADD).
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Diagnostisering/utredning, medisinering/medikamentutprøvning, atferdsregulerende tiltak samt veiledning til foreldre, skole, barnehage og andre deler av pasientens nettverk.
Veiledende frist for start utredning
13 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • atferdsforstyrrelse karakterisert ved et gjentatt og vedvarende mønster av dyssosial, aggressiv og trassig atferd
 • stor samlet symptombelastning
 • tilleggsproblematikk/komorbiditet
 • symptomer forårsaket av somatiske forhold
Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses å være nyttig
Helsehjelpen anses å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses sannsynligvis å være alvorlig
 • recommendationId: 11447
 • sectionId: 9626
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:02:03.723
 • updatedDate: 2015-09-24T09:02:03.723
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • sectionId: 9626
 • guidelineId: 1112
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:02:04.993
 • updatedDate: 2015-09-24T09:02:04.993
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • parentSectionId: 9620
 • sortOrder: 5

Psykiske symptomer - alvorlige, sekundært til somatisk sykdom (veiledende frist 12 uker)

Utdypende forklaring på tilstand
Tilstanden omfatter alvorlige konversjonslidelser (F44) med symptomer som lammelser, besvimelser, kramper eller sansemessig svikt, og somatoforme lidelser (F45), der særlig langvarige, invalidiserende smertetilstander dominerer.
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Bred utredning og behandling i samarbeid med somatisk helsetjeneste. Behandling i form av familie/individualterapi inklusive bearbeiding av sorg, erkjennelse av sykdommen, familiearbeid, samarbeid med somatisk spesialisthelsetjeneste og førstelinjetjenesten, veiledning og psykoedukative tiltak rettet mot pasient, familie og nettverk. Vurdering av medikasjon.
Veiledende frist for start utredning
12 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • type og grad av somatiske sykdommer
 • psykisk og somatisk helse i familien
 • sosial situasjon og nettverk
 • sårbarheter knyttet til grad av komorbiditet
 • kulturelle forhold
Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses å være nyttig
Helsehjelpen anses å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses å være alvorlig
 • recommendationId: 11448
 • sectionId: 9627
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:02:04.2
 • updatedDate: 2015-09-24T09:02:04.2
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • sectionId: 9627
 • guidelineId: 1112
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:02:04.277
 • updatedDate: 2015-09-24T09:02:04.277
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • parentSectionId: 9620
 • sortOrder: 6

Psykiske vansker - lettere (ikke rett)

Utdypende forklaring på tilstand
Lettere psykiske vansker hos barn med normal utvikling. Inkluderer normale reaksjoner på belastende livshendelser.
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Nei
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • samlet symptombelastning
 • tilleggsproblematikk
 • symptomer forårsaket av somatiske forhold
 • situasjonsbestemt manglende støtte fra familie
Begrunnelse for ikke å gi rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses ikke å være nyttig
Helsehjelpen anses under tvil å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for ikke å sette frist for start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses ikke å være alvorlig
 • recommendationId: 11449
 • sectionId: 9628
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:02:05.02
 • updatedDate: 2015-09-24T09:02:05.02
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • sectionId: 9628
 • guidelineId: 1112
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:02:05.823
 • updatedDate: 2015-09-24T09:02:05.823
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • parentSectionId: 9620
 • sortOrder: 7

Psykose (veiledende frist 2 uker)

Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning og eventuelt behandling.
Veiledende frist for start utredning
2 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • komorbiditet spesielt rusmiddelavhengighet og depressive symptomer
 • grad av funksjonstap
 • grad av tankeforstyrrelser
 • grad av angst og uro
 • symptomer forårsaket av andre somatiske forhold
 • alvorlige familiære belastninger
 • intellektuelle ressurser
 • kontekstuelle miljø
 • rus
 • stressnivå i pasientens nettverk
Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses å være nyttig
Helsehjelpen anses å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses å være alvorlig
 • recommendationId: 11450
 • sectionId: 9629
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:02:05.353
 • updatedDate: 2015-09-24T09:02:05.353
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • sectionId: 9629
 • guidelineId: 1112
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:02:04.857
 • updatedDate: 2015-09-24T09:02:04.857
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • parentSectionId: 9620
 • sortOrder: 8
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning og behandling.
Veiledende frist for start utredning
4 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • grad av komorbiditet
 • psykososial situasjon
 • individuelle ressurser
 • mistenkt grunnlidelse
 • suicidalitet
 • depresjon
 • ustabil og impulsive personlighetstrekk
 • antall av skademetoder
Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses sannsynligvis å være nyttig
Helsehjelpen anses sannsynligvis å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses å være alvorlig
 • recommendationId: 11451
 • sectionId: 9630
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:02:05.4
 • updatedDate: 2015-09-24T09:02:05.4
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning og behandling.
Veiledende frist for start utredning
10 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • grad av komorbiditet
 • psykososial situasjon
 • individuelle ressurser
 • mistenkt grunnlidelse
 • depresjon
 • ustabil og impulsive personlighetstrekk
 • antall av skademetoder
Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses sannsynligvis å være nyttig
Helsehjelpen anses sannsynligvis å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses å være alvorlig
 • recommendationId: 11452
 • sectionId: 9630
 • sortOrder: 1
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:02:05.513
 • updatedDate: 2015-09-24T09:02:05.513
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • sectionId: 9630
 • guidelineId: 1112
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:02:05.197
 • updatedDate: 2015-09-24T09:02:05.197
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • parentSectionId: 9620
 • sortOrder: 9

Skolevegring (ikke rett)

Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Nei
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Diagnostisering/utredning, tiltak rettet mot barn/unge og familie for tilbakeføring samt samarbeid med skole og andre kommunale instanser.
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • underliggende psykopatologi (som for eksempel gjennomgripende utviklingsforstyrrelse, psykose og alvorlig depresjon og angst)
 • underliggende store lærevansker
 • alvorlig spillavhengighet, særlig internettspill med forstyrret døgnrytme
 • alvorlige belastninger i familien som rus, vold og alvorlig psykisk og/eller fysisk sykdom hos foreldre/foresatte
 • kontekstuelle miljø (herav foreldres ressurser, motivasjon og samarbeid)
 • mulighet for samarbeid med kommunale instanser
 • konstitusjonelle forhold hos barnet/ungdommen (som for eksempel gjennomgripende utviklingsforstyrrelser)
 • fastlåste tilstandsbilder og langvarig skolefravær
Begrunnelse for ikke å gi rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses ikke å være nyttig
Helsehjelpen anses ikke å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for ikke å sette frist for start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses under tvil å være alvorlig
 • recommendationId: 11453
 • sectionId: 9631
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:02:06.337
 • updatedDate: 2015-09-29T11:16:16.783
 • createdBy: admin
 • updatedBy: hiseb
 • sectionId: 9631
 • guidelineId: 1112
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:02:07.223
 • updatedDate: 2015-09-24T09:02:07.223
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • parentSectionId: 9620
 • sortOrder: 10
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Omfattende somatisk og psykiatrisk utredning. Behandling etter gjeldende retningslinjer.
Veiledende frist for start behandling
4 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • økt renselsesatferd
 • alvorlige somatiske tilleggssymptomer
 • KMI under 15
 • stor og rask vektreduksjon

Øyeblikkelig hjelp ved livstruende somatiske symptomer og suicidalitet.

Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses å være nyttig
Helsehjelpen anses å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses å være alvorlig
 • recommendationId: 11454
 • sectionId: 9632
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:02:07.717
 • updatedDate: 2015-09-24T09:02:07.717
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning, medisinsk kontroll og familietilnærming med fokus på kropp og selvfølelse. Behandling etter gjeldende retningslinjer.
Veiledende frist for start utredning
8 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • nyoppståtte tilstander
 • varighet av tilstanden
 • raskt vekttap
 • familiekonflikter og traumer
 • komorbide tilstander som angst og tvang
 • motivasjon
 • sykdomsinnsikt
 • grad av undervekt
 • alvorlig somatiske symptomer og funn, herav hyppig oppkast med elektrolyttforstyrrelser
 • økt renselsesatferd
 • hurtigheten i utvikling av symptomene
 • KMI-krav etter ICD-10
 • manglende forventet vekst
 • familiens mestringsevne

Øyeblikkelig hjelp må vurderes hvis flere alvorlighetsfaktorer opptrer.

Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses å være nyttig
Helsehjelpen anses å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses å være alvorlig
 • recommendationId: 11455
 • sectionId: 9632
 • sortOrder: 1
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:02:06.867
 • updatedDate: 2015-09-24T09:02:06.867
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning, medisinsk kontroll og familietilnærming med fokus på kropp og selvfølelse. Behandling etter gjeldende retningslinjer.
Veiledende frist for start utredning
12 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • nyoppståtte tilstander
 • økt renselsesatferd
 • alvorlige somatiske
 • tilleggssymptomer
Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses å være nyttig
Helsehjelpen anses å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses å være alvorlig
 • recommendationId: 11456
 • sectionId: 9632
 • sortOrder: 2
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:02:07.04
 • updatedDate: 2015-09-24T09:02:07.04
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • sectionId: 9632
 • guidelineId: 1112
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:02:06.23
 • updatedDate: 2015-09-24T09:02:06.23
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • parentSectionId: 9620
 • sortOrder: 11

Språk- og lærevansker - spesifikke, uten alvorlige psykiske symptomer (ikke rett)

Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Nei
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Diagnostisering/utredning samt utredning i skole og pedagogisk psykologisk tjeneste.
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter

Fonologiske språkvansker (anses som mindre alvorlige) gir ikke rett til helsehjelp i spesialisthelsetjenesten.

Sammensatte lærevansker kan endre rettighetsstatus.

Begrunnelse for ikke å gi rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses ikke å være nyttig
Helsehjelpen anses ikke å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for ikke å sette frist for start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses under tvil å være alvorlig
 • recommendationId: 11457
 • sectionId: 9633
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:02:07.493
 • updatedDate: 2015-09-29T06:45:29.537
 • createdBy: admin
 • updatedBy: hiseb
 • sectionId: 9633
 • guidelineId: 1112
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:02:06.98
 • updatedDate: 2015-09-24T09:02:06.98
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • parentSectionId: 9620
 • sortOrder: 12

Tourettes syndrom (veiledende frist 13 uker)

Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning, medisinering og veiledning til foreldre/skole/barnehage og andre deler av pasientens nettverk. Alternativt kan en prøve tics kontrollerende trening (CBIT, HRT).
Veiledende frist for start utredning
13 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • symptombelastning
 • grad av tilleggsproblemer
Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses sannsynligvis å være nyttig
Helsehjelpen anses å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses sannsynligvis å være alvorlig
 • recommendationId: 11458
 • sectionId: 9634
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:02:08.083
 • updatedDate: 2015-09-24T09:02:08.083
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • sectionId: 9634
 • guidelineId: 1112
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:02:08.91
 • updatedDate: 2015-09-24T09:02:08.91
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • parentSectionId: 9620
 • sortOrder: 13

Traumer, kriser eller katastrofer - alvorlige psykiske reaksjoner (veiledende frist 8 uker)

Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Grundig utredning inkludert samtaler med pasient og foresatte. Kartlegging av symptombelastning og funksjon, stabilisering av pasientens aktuelle situasjon, traumespesifikk behandling og psykososiale tiltak.
Veiledende frist for start utredning
8 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • generell endring av funksjonsnivå etter traume (atferdsendring, endring av generell psykisk fungering, angst, tilbaketrekking, endring av søvnkvalitet, endring av spisevaner, nedstemthet osv.)
 • varighet og intensitet av symptomer
 • ressurser og/eller belastninger i familie og nærmiljø
 • tilleggsproblematikk psykisk/sosialt/familiært før traumet
 • symptomatologi som er alvorligere enn det familie og nettverk kan mestre
Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses å være nyttig
Helsehjelpen anses å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses sannsynligvis å være alvorlig
 • recommendationId: 11459
 • sectionId: 9635
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:02:09.723
 • updatedDate: 2015-09-24T09:02:09.723
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • sectionId: 9635
 • guidelineId: 1112
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:02:09.553
 • updatedDate: 2015-09-24T09:02:09.553
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • parentSectionId: 9620
 • sortOrder: 14

Tvangstanker og/eller tvangshandlinger - tilbakevendende (veiledende frist 12 uker)

Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning/vurdering, kognitiv atferdsterapi, medikamentell behandling og veiledning.
Veiledende frist for start utredning
12 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • grad av funksjonstap sekundært til tilstanden
 • motivasjon hos pasient/foreldre
 • evnenivå

Evnesvake barn vil ikke ha den samme nytten av kognitiv terapi.

Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses å være nyttig
Helsehjelpen anses å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses sannsynligvis å være alvorlig
 • recommendationId: 11460
 • sectionId: 9636
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:02:08.867
 • updatedDate: 2015-09-29T06:47:17.933
 • createdBy: admin
 • updatedBy: hiseb
 • sectionId: 9636
 • guidelineId: 1112
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:02:10.127
 • updatedDate: 2015-09-24T09:02:10.127
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • parentSectionId: 9620
 • sortOrder: 15

Utviklingsforstyrrelser/autismespekter tilstander, mistanke om gjennomgripende forstyrrelser/tilstander (veiledende frist 12 uker)

Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Diagnostisering/utredning, intensiv opplæring, atferds regulerende tiltak, miljørettede tiltak samt veiledning og opplæring til foreldre og pasient, skole, barnehage og andre deler av pasientens nettverk. Medisinering/medikamentutprøvning kan også være aktuelt.
Veiledende frist for start behandling
12 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • manglende språkutvikling
 • selvskading eller alvorlig utagerende atferd
 • epilepsi
 • store søvnforstyrrelser / endring av døgnrytme
 • urotilstand som vanskeliggjør omsorg og opplæring
 • samtidige tvangssymptomer
 • tics
 • depresjon
 • sansedefekter
 • grad av utviklingshemming
 • skolefravær/vegring
 • symptomer forårsaket av somatiske forhold
Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses å være nyttig
Helsehjelpen anses å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses å være alvorlig
 • recommendationId: 11461
 • sectionId: 9637
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:02:09.297
 • updatedDate: 2015-09-29T06:51:41.523
 • createdBy: admin
 • updatedBy: hiseb
 • sectionId: 9637
 • guidelineId: 1112
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:02:10.57
 • updatedDate: 2015-09-24T09:02:10.57
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • parentSectionId: 9620
 • sortOrder: 16
 • sectionId: 9620
 • guidelineId: 1112
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:02:00.457
 • updatedDate: 2015-09-24T09:02:00.457
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin