Tilstander i prioriteringsveilederen

I henvisningene til lungesykdommer brukes ofte rene symptomdiagnoser, som for eksempel hoste eller dyspné. Dette er de vanligste symptomene som bringer lungepasienter til legen, men symptomene kan være uttrykk for både helt banale og svært alvorlige tilstander.

Astma

Når pasienter henvises med astma, er det en viktig oppgave for spesialisthelsetjenesten å stille korrekt diagnose når det er usikkerhet om tilstanden. Tidlig intervensjon er viktig for å forhindre kroniske forandringer.

Dyspné

Dyspné kan være både pulmonalt og kardialt betinget, og ved kols kan begge årsaker være representert. Det er ofte ikke mulig å skille disse fra hverandre ut fra opplysningene i en henvisning. Imidlertid kan måling av proBNP være til diagnostisk hjelp for å skille disse fra hverandre, i tillegg til vanlige respirasjonsfysiologiske undersøkelser. Det er grunn til å tro at slike undersøkelser i økende grad vil kunne utføres hos primærlegen. Andre ganger må en benytte mer omfattende lungefunksjonsundersøkelser og belastningstester for å påvise hva som er dominerende årsak til pasientens problem.

Hoste

Hoste er fellesnevner for mange sykdommer. Det kreves ofte spesialutredning hvis hosten ikke gir seg eller bedres innen rimelig tid. Også her bør muligheten for hjertesvikt eller obstruktiv lungesykdom ofte kunne avklares hos primærlegen før henvisning til spesialist. I de fleste tilfeller løses problemet, og som regel er det de resistente tilfeller som henvises videre.

Innenfor lungemedisin vil en del tilstander være underlagt særskilt oppfølging med hjemmel i smittevernloven med forskrifter. Når det gjelder tuberkulose, vil særskilte kontrolltiltak fremgå av forskrift om tuberkulosekontroll.

Ved lungesykdom kan symptomene variere over tid. Ikke minst gjelder det ved de obstruktive lungesykdommene. Det kan derfor være vanskelig å klassifisere alvorlighetsgrad uten å kjenne pasienten over tid. Noen ganger kan tilstanden forverres så raskt at akutt sykehusinnleggelse blir nødvendig.

Yrkesrelatert lungesykdom

Yrkesrelatert lungesykdom (astma, kols, asbestose, støvlunge) er ikke omtalt spesielt, men astma og kols har egne omtaler. Yrkesmessige forhold bør alltid vurderes med tanke på eventuell videre henvisning til yrkesmedisinsk utredning.

Rehabilitering

Rehabilitering er sentralt ved oppfølging av mennesker med kroniske lungesykdommer. Tidlig opptrening etter akutt forverring av kols motvirker trolig at pasienter kommer inn i en ond sirkel som følge av muskelsvinn relatert til inaktivitet og sengeleie. Rehabilitering ved lungesykdommer er ikke tatt inn som egen tilstand i prioriteringsveilederen. Det er et tverrfaglig område hvor indikasjonsstillingene er i endring. Det er også et felt hvor det må avklares hvordan de forskjellige nivåene i helsetjenesten best kan fordele oppgavene i fremtiden.

 • sectionId: 3204
 • guidelineId: 1105
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-02-28T13:11:05.5
 • updatedDate: 2015-10-05T07:09:38.103
 • createdBy: hiseb
 • updatedBy: hiseb
Utdypende forklaring på tilstand
Tilstand med god symptomkontroll med enkel medikasjon.
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Nei
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • alvorlig allergi
 • usikker diagnose
 • grad av dyspné
 • anfallsfrekvens og behov for anfallsmedikasjon
 • multireaktivitet overfor mange ulike agens
 • miljøeksponering
 • rask progresjon
 • tidligere akutte sykehusinnleggelser
Begrunnelse for ikke å gi rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses under tvil å være nyttig
Helsehjelpen anses ikke å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for ikke å sette frist for start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses ikke å være alvorlig
 • recommendationId: 11318
 • sectionId: 9534
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:01:03.493
 • updatedDate: 2015-09-24T09:01:03.493
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
Utdypende forklaring på tilstand
Tilstand med moderate symptomer til tross for igangsatt behandling.
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning og rask oppstart av behandling.
Veiledende frist for start utredning
16 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • allergi
 • usikker diagnose
 • grad av dyspné
 • anfallsfrekvens og behov for anfallsmedikasjon
 • multireaktivitet overfor mange ulike agens
 • miljøeksponering
 • rask progresjon
 • tidligere akutte sykehusinnleggelser
Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses å være nyttig
Helsehjelpen anses å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses sannsynligvis å være alvorlig
 • recommendationId: 11319
 • sectionId: 9534
 • sortOrder: 1
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:01:03.303
 • updatedDate: 2015-09-24T09:01:03.303
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
Utdypende forklaring på tilstand
Tilstand med betydelige symptomer til tross for medikamentell behandling.
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning og rask oppstart av behandling.
Veiledende frist for start utredning
4 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • allergi
 • usikker diagnose
 • grad av dyspné
 • anfallsfrekvens og behov for anfallsmedikasjon
 • multireaktivitet overfor mange ulike agens
 • miljøeksponering
 • rask progresjon
 • tidligere akutte sykehusinnleggelser
Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses å være nyttig
Helsehjelpen anses å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses å være alvorlig
 • recommendationId: 11320
 • sectionId: 9534
 • sortOrder: 2
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:01:03.787
 • updatedDate: 2015-09-24T09:01:03.787
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • sectionId: 9534
 • guidelineId: 1105
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:01:03.023
 • updatedDate: 2015-09-24T09:01:03.023
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • parentSectionId: 9533

Dyspnoe (veiledende frist 12 uker)

Utdypende forklaring på tilstand
Lungesykdom, hjertesykdom, nevromuskulært, psykogent.
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning og rask oppstart av eventuell behandling.
Veiledende frist for start utredning
12 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • grad av mistanke om alvorlig sykdom
 • graden av dyspnoe
 • funksjonsnivå
 • komorbiditet
 • tilleggssymptomer
 • vektendring
 • røntgenfunn
 • spirometriske funn
 • alder
 • pasientens fritids- og yrkesaktivitet
 • dyspnoens konsekvenser for utøvelsen av yrket
Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses å være nyttig
Helsehjelpen anses å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses å være alvorlig
 • recommendationId: 11321
 • sectionId: 9535
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:01:04.237
 • updatedDate: 2015-09-24T09:01:04.237
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • sectionId: 9535
 • guidelineId: 1105
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:01:04.997
 • updatedDate: 2015-09-24T09:01:04.997
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • parentSectionId: 9533
 • sortOrder: 1

Hoste (veiledende frist 12 uker)

Utdypende forklaring på tilstand
Ved hyperreaktivitet/astma, infeksjon, KOLS, svulst, bronkiektasier.
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning
Veiledende frist for start utredning
12 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • røykeanamnese
 • symptomvarighet
 • vekttap hæmoptyse
 • komorbiditet
 • andre tilleggssymptomer
 • miljøeksponering
 • alder
 • varighet av symptomene
 • tidligere behandlingsforsøk
Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses sannsynligvis å være nyttig
Helsehjelpen anses sannsynligvis å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses sannsynligvis å være alvorlig
 • recommendationId: 11322
 • sectionId: 9536
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:01:05.677
 • updatedDate: 2015-09-29T10:47:47.047
 • createdBy: admin
 • updatedBy: hiseb
 • sectionId: 9536
 • guidelineId: 1105
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:01:05.473
 • updatedDate: 2015-09-24T09:01:05.473
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • parentSectionId: 9533
 • sortOrder: 2
Utdypende forklaring på tilstand
Pneumoni (residiverende, behandlingsresistente), cystisk fibrose, tuberkulose inkludert omslager.
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning for å avklare infeksjonsagens og eventuell bakenforliggende årsak. Primært oppstart av egnet antibiotikum. Eventuelt behandling av bakenforliggende forhold.
Veiledende frist for start utredning
4 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • vektendring
 • funksjonsnivå
 • komorbiditet (diabetes mellitus, immunsupprimerende behandling)
 • smittefare
 • redusert allmenntilstand

Ved residiverende infeksjoner kan det foreligge malign lungesykdom.

Barn og eldre har ofte alvorligere sykdomsforløp.

Øyeblikkelig hjelp ved NLVI/pneumoni/tuberkulose og akutt forverring av CF.

Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses å være nyttig
Helsehjelpen anses å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses å være alvorlig
 • recommendationId: 11323
 • sectionId: 9537
 • sortOrder: 1
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:01:04.587
 • updatedDate: 2015-09-28T17:19:33.293
 • createdBy: admin
 • updatedBy: hiseb
Utdypende forklaring på tilstand
Pneumoni (residiverende, behandlingsresistente), cystisk fibrose, tuberkulose inkludert omslager.
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning for å avklare infeksjonsagens og eventuell bakenforliggende årsak. Primært oppstart av egnet antibiotikum. Eventuelt behandling av bakenforliggende forhold.
Veiledende frist for start utredning
12 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • vektendring
 • funksjonsnivå
 • komorbiditet (diabetes mellitus, immunsupprimerende behandling)
 • smittefare
 • redusert allmenntilstand

Ved residiverende infeksjoner kan det foreligge malign lungesykdom.

Barn og eldre har ofte alvorligere sykdomsforløp.

Øyeblikkelig hjelp ved NLVI/pneumoni/tuberkulose og akutt forverring av CF.

Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses å være nyttig
Helsehjelpen anses å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses å være alvorlig
 • recommendationId: 11324
 • sectionId: 9537
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:01:04.693
 • updatedDate: 2015-09-28T17:20:41.177
 • createdBy: admin
 • updatedBy: hiseb
 • sectionId: 9537
 • guidelineId: 1105
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:01:05.85
 • updatedDate: 2015-09-24T09:01:05.85
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • parentSectionId: 9533
 • sortOrder: 3
Utdypende forklaring på tilstand
I tillegg til FEV1 må også andre deler av sykdomsbildet vurderes.
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning med spirometri, røntgen thorax og blodgassmåling med mer. Tilpasset medikamentell behandling og rehabilitering.
Veiledende frist for start utredning
24 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • komorbiditet
 • O2-metning
 • alder
 • røykeanamnese
 • rask progresjon av symptomer
 • grad av dyspné
 • komorbiditet og usikker diagnose
 • lav alder (under 50 år)

Ukompliserte tilfeller forutsettes primært ivaretatt i primærhelsetjenesten og tilbys enkel utredning og behandling der.

Enkelte pasienter i gruppen kan tross relativt lite fall i FEV1 ha utviklet emfysem.

Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses under tvil å være nyttig
Helsehjelpen anses under tvil å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses under tvil å være alvorlig
 • recommendationId: 11325
 • sectionId: 9538
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:01:06.39
 • updatedDate: 2015-09-24T09:01:06.39
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning med spirometri, røntgen thorax og blodgassmåling med mer. Tilpasset medikamentell behandling og rehabilitering.
Veiledende frist for start utredning
10 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • komorbiditet
 • O2-metning
 • alder
 • røykeanamnese
 • rask progresjon av symptomer
 • grad av dyspné
 • komorbiditet og usikker diagnose
 • lav alder (under 50 år)
Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses å være nyttig
Helsehjelpen anses sannsynligvis å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses å være alvorlig
 • recommendationId: 11326
 • sectionId: 9538
 • sortOrder: 1
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:01:05.173
 • updatedDate: 2015-09-24T09:01:05.173
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • sectionId: 9538
 • guidelineId: 1105
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:01:05.257
 • updatedDate: 2015-09-24T09:01:05.257
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • parentSectionId: 9533
 • sortOrder: 4

Pleurasykdom (veiledende frist 4 uker)

Utdypende forklaring på tilstand
Pleuraeffusjon, pleurafortykkelse, mesoteliom.
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning for å avklare årsak. Behandling avhenger av aktuell diagnose.
Veiledende frist for start utredning
4 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • graden av pleuraeffusjon
 • graden av smerter og dyspné ved tilstanden
 • graden av nedsatt allmenntilstand
 • yrkeseksponering
 • røyking
 • kjent tidligere tuberkulose
 • smertenivå
 • alder
 • kjent malignitet
 • vektendring
 • effekt av tidligere helsehjelp for samme tilstand
Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses sannsynligvis å være nyttig
Helsehjelpen anses sannsynligvis å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses å være alvorlig
 • recommendationId: 11327
 • sectionId: 9539
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:01:05.8
 • updatedDate: 2015-09-29T10:49:27.083
 • createdBy: admin
 • updatedBy: hiseb
 • sectionId: 9539
 • guidelineId: 1105
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:01:05.527
 • updatedDate: 2015-09-28T10:42:30.817
 • createdBy: admin
 • updatedBy: hiseb
 • parentSectionId: 9533
 • sortOrder: 6

Respirasjonssvikt (veiledende frist 12 uker)

Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning for å avklare bakenforliggende årsak og grad av svikt.
Veiledende frist for start utredning
12 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • tilgrunnliggende sykdom
 • komorbiditet
 • rask progresjon av grunnsykdom som ved noen av de nevromuskulære sykdommene
 • røykeslutt
 • om pasienten er i stand til å samarbeide (eksempelvis ventilasjonsstøtte eller oksygenbehandling)
 • prognose og alder
 • sosialt nettverk/støtteapparat
Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses å være nyttig
Helsehjelpen anses sannsynligvis å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses å være alvorlig
 • recommendationId: 11328
 • sectionId: 9540
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:01:06.127
 • updatedDate: 2015-09-24T09:01:06.127
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • sectionId: 9540
 • guidelineId: 1105
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:01:06.367
 • updatedDate: 2015-09-28T10:42:30.833
 • createdBy: admin
 • updatedBy: hiseb
 • parentSectionId: 9533
 • sortOrder: 7
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Klinisk mistanke gir grunn til utredning.
Veiledende frist for start utredning
24 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • symptomer på dagtid som skårer dårlig på apné/hypopnoeindeks for alvorlighet
 • komorbiditet (kardiovaskulær sykdom)
 • yrke (sjåfør, arbeid med farlige maskiner)
 • alder
 • sykelig overvekt
 • BMI/vektendring
 • familiær belastning av hjerte- og karsykdom
 • lungesykdom / nevromuskulær sykdom / thoraxdeformitet
 • motivasjon for helsehjelp

Pasienter med overvekt og familiær belastning av hjerte- og karsykdom bør tilbys behandling også ved lett grad av sykdom.

Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses å være nyttig
Helsehjelpen anses å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses sannsynligvis å være alvorlig
 • recommendationId: 11329
 • sectionId: 9541
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:01:07.67
 • updatedDate: 2015-09-29T10:50:09.697
 • createdBy: admin
 • updatedBy: hiseb
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning
Veiledende frist for start utredning
12 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • symptomer på dagtid som skårer dårlig på apné/hypopnoeindeks for alvorlighet
 • komorbiditet (kardiovaskulær sykdom)
 • yrke
 • alder
 • sykelig overvekt
 • BMI/vektendring
 • familiær belastning av hjerte- og karsykdom
 • lungesykdom / nevromuskulær sykdom / thoraxdeformitet
 • motivasjon for helsehjelp

Pasienter med overvekt og familiær belastning av hjerte- og karsykdom bør tilbys behandling også ved lett grad av sykdom. Bilister, spesielt yrkessjåfører, og personer som arbeider med farlige maskiner bør vurderes tidlig.

Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses å være nyttig
Helsehjelpen anses å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses sannsynligvis å være alvorlig
 • recommendationId: 11330
 • sectionId: 9541
 • sortOrder: 1
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:01:08.85
 • updatedDate: 2015-09-29T10:57:52.447
 • createdBy: admin
 • updatedBy: hiseb
 • sectionId: 9541
 • guidelineId: 1105
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:01:06.667
 • updatedDate: 2015-09-28T10:42:30.583
 • createdBy: admin
 • updatedBy: hiseb
 • parentSectionId: 9533
 • sortOrder: 8
Utdypende forklaring på tilstand
Ved liten mistanke om kreft.
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Rask utredning for å avklare diagnose og alvorlighetsgrad. Igangsette behandling tilpasset årsak.
Veiledende frist for start utredning
4 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • mistanke om malign sykdom
 • mistanke om interstitiell lungesykdom
 • komorbiditet
 • smerter
 • vekttap
 • dyspnoe
 • pasientforløpt lungekreft
 • alder
 • komorbiditet
 • residiv av kreftsykdom
 • sarcoidose
 • hyperkalsemi
 • affeksjon vitale organer
 • lungefibrose
 • pulmonal hypertensjon
 • collagensykdommer
 • hjertesykdom
Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses å være nyttig
Helsehjelpen anses å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses å være alvorlig
 • recommendationId: 11331
 • sectionId: 9542
 • sortOrder: 1
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:01:07.947
 • updatedDate: 2015-09-28T15:45:23.8
 • createdBy: admin
 • updatedBy: hiseb
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Rask utredning for å avklare diagnose og alvorlighetsgrad. Igangsette behandling tilpasset årsak.
Veiledende frist for start utredning
2 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • mistanke om malign sykdom
 • mistanke om interstitiell lungesykdom
 • komorbiditet
 • smerter
 • vekttap
 • dyspnoe
 • pasientforløp lungekreft
 • alder
 • residiv av kreftsykdom
Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses å være nyttig
Helsehjelpen anses å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses å være alvorlig
 • recommendationId: 11332
 • sectionId: 9542
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:01:08.597
 • updatedDate: 2015-09-28T15:45:23.77
 • createdBy: admin
 • updatedBy: hiseb
 • sectionId: 9542
 • guidelineId: 1105
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:01:08.203
 • updatedDate: 2015-09-28T10:42:30.583
 • createdBy: admin
 • updatedBy: hiseb
 • parentSectionId: 9533
 • sortOrder: 5
 • sectionId: 9533
 • guidelineId: 1105
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:01:02.54
 • updatedDate: 2015-09-24T09:01:02.54
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin