Pasienter som innlegges ved infeksjonsmedisinske avdelinger, lider i mer enn 95 % av tilfellene av akutt sykdom som krever øyeblikkelig hjelp. De fleste pasientene som overlever, blir helt friske av sykdommen etter endt behandling. Planlagte innleggelser etter søknad fra primærhelsetjenesten gjelder et mindretall pasienter som i mange tilfeller kunne vært behandlet ved en infeksjonspoliklinikk. De fleste tilstandene som omfattes av prioriteringsveilederen, vil derfor som regel bli håndtert ved de infeksjonsmedisinske poliklinikkene og sjelden i sengeavdelingene.

Infeksjonssykdommer kan oppstå i alle organer. Infeksjonsmedisinfaget er derfor svært omfattende. Pasientenes helseproblemer er meget forskjellige alt etter hvilket organsystem som er rammet, og samarbeid med andre spesialister er viktig. Det er også viktig å utrede årsak til at infeksjonen oppstod, selv om behandling av de bakenforliggende sykdommene oftest hører til andre spesialiteter.

Mer enn 90 % av pasientene som søkes til elektiv vurdering av infeksjonsmedisiner, hører til kategoriene hiv-infeksjon, kronisk hepatitt C, kronisk hepatitt B og utredning av feber / høy CRP eller SR samt langvarig dårlig allmenntilstand. Pasientene med hiv-infeksjon, kronisk virushepatitt, tuberkulose og en rekke pasienter med mer sporadisk forekommende infeksjoner har allerede rett til helsehjelp gjennom smittevernloven. Behandlingen av kronisk virushepatitt endrer seg raskt, og det er sannsynlig at stadig flere pasienter med slik sykdom vil være aktuelle for antiviral behandling.

Det er få sykdomskategorier der pasientene følges opp av infeksjonsmedisiner i årevis. Et eksempel er kronisk immunsvikt, i første rekke hiv-infeksjon, men også forskjellige typer primær immunsvikt. Antallet hiv-pasienter er økende siden leveutsiktene for disse pasientene er gode med dagens behandling, og antallet nydiagnostiserte er større enn antallet som dør med sykdommen. Pasienter med iatrogen immunsvikt er også en gruppe som øker i antall, og her er det nødvendig med et tett samarbeid mellom infeksjonsmedisin og de som håndterer pasientens primære lidelse.

Tropesykdommer og andre importerte sykdommer er en utfordrende del av infeksjonsmedisinen. Økende reisevirksomhet og innvandring har gjort slike sykdommer mer alminnelige. Epidemier i andre deler av verden øker behovet for infeksjonsmedisinsk beredskap også i Norge.

Profylaktisk infeksjonsmedisin håndteres i første rekke av helsestasjoner, primærleger, smittevernleger i kommunene og reisemedisinske poliklinikker. I noen tilfeller henvises disse pasientene også til infeksjonspoliklinikk, og i tilfeller der det er aktuelt med posteksposisjonsprofylakse og sanering av smittebærertilstander (for eksempel MRSA-bærere), vil infeksjonsmedisin som regel bli forespurt. Et godt samarbeid mellom infeksjonsmedisin og smittevernleger er nødvendig for å hindre spredning av smittsomme sykdommer.

Feber, lymfeknutesvulst eller høy SR/CRP av ukjent årsak er klassiske infeksjonsmedisinske problemstillinger, selv om årsaken ofte viser seg ikke å være en infeksjon. Her blir samarbeid med hematologer, onkologer og revmatologer ofte aktuelt.

De seinere årene har poliklinikkene også mottatt tallrike søknader om vurdering av pasienter med langvarige og sammensatte symptombilder uten objektive funn. Ofte er det reist spørsmål om kronisk utmattelsessyndrom, selv om dette neppe er en infeksjonssykdom. Patogenesen for tilstanden er utilstrekkelig kjent, og ingen infeksjonsmedisinsk oppfølging eller behandling er aktuell per i dag. Årsaken til at infeksjonspoliklinikkene får disse pasientene til vurdering, kan være at symptomdebut gjerne kommer i tilslutning til en infeksjon. Det kan diskuteres om det er riktig at denne pasientkategorien utredes av infeksjonsmedisin. Tilstanden omtales likevel i veilederen fordi infeksjonspoliklinikkene mottar så mange slike henvisninger.

 • sectionId: 3201
 • guidelineId: 1101
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-02-28T13:00:24.157
 • updatedDate: 2015-10-02T12:29:02.947
 • createdBy: hiseb
 • updatedBy: hiseb

Hepatitt - akutt virushepatitt, god allmenntilstand (veiledende frist 1 uke)

Utdypende forklaring på tilstand
Høy risiko for smittespredning/-utbrudd ved hepatitt A/E. Fulminant hepatitt er livstruende.
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning
Veiledende frist for start utredning
1 uke
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter

Øyeblikkelig hjelp ved alvorlig akutt sykdom eller graviditet.

Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses å være nyttig
Helsehjelpen anses å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses å være alvorlig
 • recommendationId: 11246
 • sectionId: 9480
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:00:36.267
 • updatedDate: 2015-09-24T09:00:36.267
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • sectionId: 9480
 • guidelineId: 1101
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:00:34.66
 • updatedDate: 2015-09-28T10:40:19.887
 • createdBy: admin
 • updatedBy: hiseb
 • parentSectionId: 9479
 • sortOrder: 2

Diabetiske fotsår - infeksjonstruet, ved lokale infeksjonstegn uten allmennpåvirkning (veiledende frist 4 uker)

Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Ved infiserte diabetiske fotsår er det viktig med rask tverrfaglig vurdering og behandling for å unngå Charcots fot og behov for amputasjon.
Veiledende frist for start utredning
4 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • dårlig diabetesregulering
 • risikofaktorer knyttet til livsstil
 • udekket behov for fotpleie
 • iskemiske smerter

Øyeblikkelig hjelp ved allmennpåvirkning og ved sepsis.

Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses å være nyttig
Helsehjelpen anses å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses å være alvorlig
 • recommendationId: 11247
 • sectionId: 9481
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:00:35.23
 • updatedDate: 2015-09-29T10:40:15.267
 • createdBy: admin
 • updatedBy: hiseb
 • sectionId: 9481
 • guidelineId: 1101
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:00:35.137
 • updatedDate: 2015-09-28T10:40:19.717
 • createdBy: admin
 • updatedBy: hiseb
 • parentSectionId: 9479

Feber - ukjent årsak, minst 3 ukers varighet (veiledende frist 4 uker)

Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning
Veiledende frist for start utredning
4 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • smerter
 • grad av temperaturforhøyelse
 • vekttap
 • alder
 • allmenntilstand
 • symptombilde
 • lymfeknutesvulst
 • komorbiditet
 • fremmedlegemer
 • immunsvikt
 • blodprøvepatologi

Øyeblikkelig hjelp ved bilyd på hjertet eller andre tegn til endokarditt.

Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses å være nyttig
Helsehjelpen anses å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses å være alvorlig
 • recommendationId: 11248
 • sectionId: 9482
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:00:35.523
 • updatedDate: 2015-09-24T09:00:35.523
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • sectionId: 9482
 • guidelineId: 1101
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:00:35.77
 • updatedDate: 2015-09-28T10:40:19.81
 • createdBy: admin
 • updatedBy: hiseb
 • parentSectionId: 9479
 • sortOrder: 1
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Informasjon, smittevern, diagnostikk og behandling.
Veiledende frist for start utredning
26 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • koinfeksjon med hiv og/eller hepatitt C
 • HBeAg negativ kronisk hepatitt
 • komorbiditet med kronisk alkoholoverforbruk
 • høygradig viremi
 • infeksjon oppstått ved fødsel (mor til barn smitte)
 • graviditet (smitte kan forebygges ved umiddelbar behandling av nyfødt)
Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses sannsynligvis å være nyttig
Helsehjelpen anses å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses sannsynligvis å være alvorlig
 • recommendationId: 11249
 • sectionId: 9483
 • sortOrder: 1
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:00:35.887
 • updatedDate: 2015-09-28T13:53:25.157
 • createdBy: admin
 • updatedBy: hiseb
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Informasjon, smittevern, diagnostikk og behandling.
Veiledende frist for start utredning
12 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • koinfeksjon med hiv og/eller hepatitt C
 • HBeAg negativ kronisk hepatitt
 • komorbiditet med kronisk alkoholoverforbruk
 • høye transaminaser og alfa-føtoprotein
 • alder
 • høygradig viremi
 • infeksjon oppstått ved fødsel (mor til barn smitte)
 • graviditet (smitte kan forebygges ved umiddelbar behandling av nyfødt)
Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses sannsynligvis å være nyttig
Helsehjelpen anses å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses sannsynligvis å være alvorlig
 • recommendationId: 11250
 • sectionId: 9483
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:00:36.397
 • updatedDate: 2015-09-28T13:53:24.713
 • createdBy: admin
 • updatedBy: hiseb
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Informasjon, smittevern, diagnostikk og behandling.
Veiledende frist for start utredning
1 uke
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • blødningstendens
 • ascites
 • nyresvikt
 • cerebral påvirkning
 • vekttap
 • koinfeksjon med hiv og/eller hepatitt C
 • kronisk alkoholoverforbruk
 • høy alfa-føtoprotein (AFP)
Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses sannsynligvis å være nyttig
Helsehjelpen anses å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses å være alvorlig
 • recommendationId: 11251
 • sectionId: 9483
 • sortOrder: 2
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:00:36.52
 • updatedDate: 2015-09-24T09:00:36.52
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • sectionId: 9483
 • guidelineId: 1101
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:00:37.063
 • updatedDate: 2015-09-24T09:00:37.063
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • parentSectionId: 9479
 • sortOrder: 3
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Informasjon, smittevern, diagnostikk og behandling.
Veiledende frist for start utredning
1 uke
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • koinfeksjon med hiv eller hepatitt B
 • kronisk alkoholoverforbruk
 • alder
 • blødningstendens
 • ascites
 • nyresvikt
 • cerebral påvirkning
 • vekttap
 • høy alfa-føtoprotein (AFP)
Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses sannsynligvis å være nyttig
Helsehjelpen anses å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses å være alvorlig
 • recommendationId: 11252
 • sectionId: 9484
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:00:36.557
 • updatedDate: 2015-09-24T09:00:36.557
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Informasjon, smittevern, diagnostikk og behandling.
Veiledende frist for start utredning
26 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • koinfeksjon med hiv eller hepatitt B
 • kronisk alkoholoverforbruk
 • mannlig kjønn
 • høy alder ved smittetidspunkt
 • genotype
 • høy viremi
Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses sannsynligvis å være nyttig
Helsehjelpen anses å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses sannsynligvis å være alvorlig
 • recommendationId: 11253
 • sectionId: 9484
 • sortOrder: 1
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:00:38.057
 • updatedDate: 2015-09-24T09:00:38.057
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Informasjon, smittevern, diagnostikk og behandling.
Veiledende frist for start utredning
12 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • koinfeksjon med hiv eller hepatitt B
 • kronisk alkoholoverforbruk
 • mannlig kjønn
 • høy alder ved smittetidspunkt
 • høye transaminaser
 • genotype
 • høy viremi
Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses sannsynligvis å være nyttig
Helsehjelpen anses å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses sannsynligvis å være alvorlig
 • recommendationId: 11254
 • sectionId: 9484
 • sortOrder: 2
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:00:38.23
 • updatedDate: 2015-10-07T06:30:04.987
 • createdBy: admin
 • updatedBy: hiseb
 • sectionId: 9484
 • guidelineId: 1101
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:00:36.79
 • updatedDate: 2015-09-24T09:00:36.79
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • parentSectionId: 9479
 • sortOrder: 4
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning, vurdering av profylakse og behandling.
Veiledende frist for start utredning
12 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • smitterisiko

Ved graviditet er fristen før svangerskapsuke 32.

Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses å være nyttig
Helsehjelpen anses å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses under tvil å være alvorlig
 • recommendationId: 11255
 • sectionId: 9485
 • sortOrder: 1
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:00:37.3
 • updatedDate: 2015-09-29T10:42:53.677
 • createdBy: admin
 • updatedBy: hiseb
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning, vurdering av profylakse og behandling.
Veiledende frist for start utredning
26 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • smitterisiko

Ved graviditet er fristen før svangerskapsuke 32.

Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses å være nyttig
Helsehjelpen anses å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses under tvil å være alvorlig
 • recommendationId: 11256
 • sectionId: 9485
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:00:37.763
 • updatedDate: 2015-09-28T13:54:35.947
 • createdBy: admin
 • updatedBy: hiseb
 • sectionId: 9485
 • guidelineId: 1101
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:00:37.207
 • updatedDate: 2015-09-29T10:40:38.28
 • createdBy: admin
 • updatedBy: hiseb
 • parentSectionId: 9479
 • sortOrder: 5
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Vurdering av antiviral behandling.
Veiledende frist for start behandling
Pasienten skal ses før uke 20 i graviditeten. Ved henvisning senere er fristen 1 uke.
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter

Ved tidligere behandlet hiv-infeksjon skal pasienten tilses før uke 20 i graviditeten. Pasienter som tidligere ikke har fått antiviral behandling, bør vurderes tidligst mulig etter 12. svangerskapsuke.

Ved symptomgivende hiv-infeksjon er fristen 1 uke.

Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses å være nyttig
Helsehjelpen anses å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses å være alvorlig
 • recommendationId: 11257
 • sectionId: 9486
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:00:39.127
 • updatedDate: 2015-09-24T09:00:39.127
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Informasjon og samtale, smittevern, diagnostikk, profylakse og behandling.
Veiledende frist for start behandling
2 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • psykososiale forhold
 • compliance
Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses å være nyttig
Helsehjelpen anses å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses å være alvorlig
 • recommendationId: 11258
 • sectionId: 9486
 • sortOrder: 2
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:00:39.237
 • updatedDate: 2015-09-28T13:56:51.207
 • createdBy: admin
 • updatedBy: hiseb
Utdypende forklaring på tilstand
Forutsatt at henvisende lege har tatt hånd om informasjon og smittevern.
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Informasjon og samtale, smittevern, diagnostikk, profylakse og behandling.
Veiledende frist for start utredning
4 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • psykososiale forhold
 • compliance
Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses å være nyttig
Helsehjelpen anses å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses å være alvorlig
 • recommendationId: 11259
 • sectionId: 9486
 • sortOrder: 3
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:00:38.157
 • updatedDate: 2015-09-28T13:56:51.29
 • createdBy: admin
 • updatedBy: hiseb
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Informasjon og samtale, smittevern, diagnostikk, profylakse og behandling.
Veiledende frist for start behandling
12 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • psykososiale forhold
 • compliance
Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses å være nyttig
Helsehjelpen anses å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses å være alvorlig
 • recommendationId: 11260
 • sectionId: 9486
 • sortOrder: 4
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:00:38.863
 • updatedDate: 2015-09-28T13:56:50.977
 • createdBy: admin
 • updatedBy: hiseb
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Antiviral behandling, diagnostikk og behandling av eventuelle komplikasjoner, informasjon og samtale, smittevern.
Veiledende frist for start utredning
1 uke
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • mistanke om tuberkulose eller Pneumocystis jiroveci-infeksjon
 • psykososiale forhold som kompliserer mulighet for utredning og behandling
 • forventet complianceproblem

Øyeblikkelig hjelp ved luftveissymptomer og tung pust og/eller nevrologiske symptomer.

Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses å være nyttig
Helsehjelpen anses å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses å være alvorlig
 • recommendationId: 11261
 • sectionId: 9486
 • sortOrder: 1
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:00:40.037
 • updatedDate: 2015-09-28T13:56:51.073
 • createdBy: admin
 • updatedBy: hiseb
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Informasjon/samtale, smittevern, diagnostikk, vurdering med hensyn til komplikasjoner og vurdering om eventuell behandling.
Veiledende frist for start utredning
2 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • psykososial situasjon
 • risiko for smitteoverføring
Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses å være nyttig
Helsehjelpen anses å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses å være alvorlig
 • recommendationId: 11262
 • sectionId: 9486
 • sortOrder: 5
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:00:40.197
 • updatedDate: 2015-09-24T09:00:40.197
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • sectionId: 9486
 • guidelineId: 1101
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:00:37.97
 • updatedDate: 2015-09-29T15:17:14.46
 • createdBy: admin
 • updatedBy: hiseb
 • parentSectionId: 9479
 • sortOrder: 6

Importfeber under 6 uker uten malariamistanke (veiledende frist 2 uker)

Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning
Veiledende frist for start utredning
2 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • hiv-infeksjon eller annen immunsviktsykdom
 • reiseanamnese
 • symptomer
 • tegn utover febersykdom

Alvorligheten forsterkes dersom pasienten har vært på landsbygda i Afrika eller Sørøst Asia over lengre tid.

Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses å være nyttig
Helsehjelpen anses å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses å være alvorlig
 • recommendationId: 11263
 • sectionId: 9487
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:00:39.567
 • updatedDate: 2015-09-28T16:53:08.71
 • createdBy: admin
 • updatedBy: hiseb
 • sectionId: 9487
 • guidelineId: 1101
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:00:39.453
 • updatedDate: 2015-09-24T09:00:39.453
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • parentSectionId: 9479
 • sortOrder: 7

Infeksjonstendens hos voksen ikke-hiv-pasient (veiledende frist 12 uker)

Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning
Veiledende frist for start utredning
12 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • residiverende nedre luftveisinfeksjoner
 • cytopenier
 • tidligere alvorlige infeksjoner
 • hypogammaglobulinemi
Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses å være nyttig
Helsehjelpen anses å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses å være alvorlig
 • recommendationId: 11265
 • sectionId: 9489
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:00:40.31
 • updatedDate: 2015-09-24T09:00:40.31
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • sectionId: 9489
 • guidelineId: 1101
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:00:40.2
 • updatedDate: 2015-09-28T10:40:19.93
 • createdBy: admin
 • updatedBy: hiseb
 • parentSectionId: 9479
 • sortOrder: 8
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Sanering av bærerskap. Vurdere behov for isolasjon og/eller smitteverntiltak.
Veiledende frist for start behandling
4 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • potensial for smittespredning
Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses å være nyttig
Helsehjelpen anses å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses å være alvorlig
 • recommendationId: 11266
 • sectionId: 9490
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:00:40.407
 • updatedDate: 2015-09-24T09:00:40.407
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Adekvat antibiotikabehandling. Vurdering av behov for isolasjon og/eller andre smitteverntiltak.
Veiledende frist for start behandling
1 uke
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • alvorlighetsgrad av aktuell infeksjon
 • potensial for smittespredning
Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses å være nyttig
Helsehjelpen anses å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses å være alvorlig
 • recommendationId: 11636
 • sectionId: 9490
 • sortOrder: 1
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-28T15:28:59.937
 • updatedDate: 2015-10-05T10:49:33.663
 • createdBy: hiseb
 • updatedBy: hiseb
 • sectionId: 9490
 • guidelineId: 1101
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:00:41.66
 • updatedDate: 2015-09-28T15:27:15.583
 • createdBy: admin
 • updatedBy: hiseb
 • parentSectionId: 9479
 • sortOrder: 14
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning
Veiledende frist for start utredning
4 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • forløp/progresjon av symptomer
 • hiv-infeksjon
 • immunsuppresjon
 • etnisitet
 • utenlandsopphold
 • allmennsymptomer
 • feber
 • smitterisiko for tuberkulose
 • høy alder
Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses å være nyttig
Helsehjelpen anses å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses å være alvorlig
 • recommendationId: 11267
 • sectionId: 9491
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:00:42.243
 • updatedDate: 2015-09-24T09:00:42.243
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning
Veiledende frist for start utredning
2 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • forløp/progresjon av symptomer
 • etnisitet
 • utenlandsopphold
 • allmennsymptomer
 • feber
 • smitterisiko for tuberkulose
 • høy alder
Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses å være nyttig
Helsehjelpen anses å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses å være alvorlig
 • recommendationId: 11268
 • sectionId: 9491
 • sortOrder: 1
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:00:41.023
 • updatedDate: 2015-09-24T09:00:41.023
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • sectionId: 9491
 • guidelineId: 1101
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:00:40.71
 • updatedDate: 2015-09-28T10:40:22.843
 • createdBy: admin
 • updatedBy: hiseb
 • parentSectionId: 9479
 • sortOrder: 9

Malariamistanke (øyeblikkelig hjelp)

Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning
Veiledende frist for start utredning
Øyeblikkelig hjelp
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • symptomer
 • tegn utover febersykdom

Alvorligheten forsterkes dersom pasienten har vært i Afrika.

Det meste av malaria importert til Norge fra Afrika er falciparum.

Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses å være nyttig
Helsehjelpen anses å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses å være alvorlig
 • recommendationId: 11269
 • sectionId: 9492
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:00:41.557
 • updatedDate: 2015-09-28T16:55:07.97
 • createdBy: admin
 • updatedBy: hiseb
 • sectionId: 9492
 • guidelineId: 1101
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:00:42.807
 • updatedDate: 2015-09-28T10:40:20.01
 • createdBy: admin
 • updatedBy: hiseb
 • parentSectionId: 9479
 • sortOrder: 10
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning og behandling.
Veiledende frist for start utredning
1 uke
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • klare fokalnevrologiske utfall
 • tegn til radikulitt eller meningitt
 • flåttbitt eller erythema migrans i anamnesen
Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses å være nyttig
Helsehjelpen anses å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses å være alvorlig
 • recommendationId: 11270
 • sectionId: 9493
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:00:43.47
 • updatedDate: 2015-09-24T09:00:43.47
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning og behandling.
Veiledende frist for start utredning
4 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • flåttbitt eller erythema migrans i anamnesen
 • nevrologiske manifestasjoner
 • artritt
 • akrodermatitt
Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses å være nyttig
Helsehjelpen anses å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses å være alvorlig
 • recommendationId: 11271
 • sectionId: 9493
 • sortOrder: 1
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:00:42.307
 • updatedDate: 2015-09-24T09:00:42.307
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • sectionId: 9493
 • guidelineId: 1101
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:00:42.19
 • updatedDate: 2015-09-28T10:40:19.59
 • createdBy: admin
 • updatedBy: hiseb
 • parentSectionId: 9479
 • sortOrder: 11

Osteomyelitt - kronisk med og uten ortopedisk protese, lite påvirket allmenntilstand (veiledende frist 4 uker)

Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Påvisning av infeksjon og agens. Antibiotikabehandling.
Veiledende frist for start utredning
4 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • affeksjon av vektbærende knokler og ledd (columna, bekken, hofter, knær)

Øyeblikkelig hjelp ved:

 • sepsis
 • akutt truet ortopedisk protese
 • sterke smerter
Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses å være nyttig
Helsehjelpen anses å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses å være alvorlig
 • recommendationId: 11272
 • sectionId: 9494
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:00:43.55
 • updatedDate: 2015-09-24T09:00:43.55
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • sectionId: 9494
 • guidelineId: 1101
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:00:42.627
 • updatedDate: 2015-09-28T10:40:19.683
 • createdBy: admin
 • updatedBy: hiseb
 • parentSectionId: 9479
 • sortOrder: 12

Posteksposisjons smitterisiko (hiv, virushepatitt, rabies, varicella med fler) (øyeblikkelig hjelp)

Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Posteksposisjons profylakse samt avklaring og oppfølging med hensyn til smitte.
Veiledende frist for start behandling
Øyeblikkelig hjelp
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • type eksposisjon for smitte
 • voldtekt
 • risiko for sykdom hos smittekilden
 • ex i.v. medikamentmisbruk
 • bitt av rabiat dyr
 • graviditet
 • immunsvikt
Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses å være nyttig
Helsehjelpen anses å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses å være alvorlig
 • recommendationId: 11273
 • sectionId: 9495
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:00:43.61
 • updatedDate: 2015-09-28T16:55:41.153
 • createdBy: admin
 • updatedBy: hiseb
 • sectionId: 9495
 • guidelineId: 1101
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:00:43.853
 • updatedDate: 2015-09-28T10:40:19.67
 • createdBy: admin
 • updatedBy: hiseb
 • parentSectionId: 9479
 • sortOrder: 13

SR - høy (veiledende frist 4 uker)

Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning
Veiledende frist for start utredning
4 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • grad av SR-økning
 • alder
 • feber
 • vekttap
 • symptombilde
 • kliniske funn
 • komorbiditet
 • funksjonsnivå
 • smerter
 • allmenntilstand
 • immunsvikt
 • blodprøvepatologi
Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses å være nyttig
Helsehjelpen anses å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses å være alvorlig
 • recommendationId: 11274
 • sectionId: 9496
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:00:45.613
 • updatedDate: 2015-09-24T09:00:45.613
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • sectionId: 9496
 • guidelineId: 1101
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:00:44.3
 • updatedDate: 2015-09-24T09:00:44.3
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • parentSectionId: 9479
 • sortOrder: 16
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning og behandling.
Veiledende frist for start utredning
12 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • hiv-infeksjon eller annen cellulær immunsvikt
 • funn som gir mistanke om syfilitisk affeksjon av aorta eller aortaklaff (aortainsuffisiens, aortitt/aneurisme)
Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses å være nyttig
Helsehjelpen anses å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses å være alvorlig
 • recommendationId: 11275
 • sectionId: 9497
 • sortOrder: 1
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:00:45.6
 • updatedDate: 2015-09-28T15:37:49.093
 • createdBy: admin
 • updatedBy: hiseb
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning og behandling.
Veiledende frist for start utredning
1 uke
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • hiv-infeksjon eller annen cellulær immunsvikt
 • symptomgivende sykdom
Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses å være nyttig
Helsehjelpen anses å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses å være alvorlig
 • recommendationId: 11276
 • sectionId: 9497
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:00:45.71
 • updatedDate: 2015-09-28T15:37:48.603
 • createdBy: admin
 • updatedBy: hiseb
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning og behandling.
Veiledende frist for start utredning
3 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • hiv-infeksjon eller annen cellulær immunsvikt
 • symptombilde
 • funn som gir mistanke om syfilitisk affeksjon av aorta eller aortaklaff (aortainsuffisiens, aortitt/aneurisme)
 • graviditet
Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses å være nyttig
Helsehjelpen anses å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses å være alvorlig
 • recommendationId: 11277
 • sectionId: 9497
 • sortOrder: 2
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:00:46.897
 • updatedDate: 2015-09-24T09:00:46.897
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • sectionId: 9497
 • guidelineId: 1101
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:00:45.137
 • updatedDate: 2015-09-24T09:00:45.137
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • parentSectionId: 9479
 • sortOrder: 17
Utdypende forklaring på tilstand
Tilsvarer T1 og T2 i Tuberkuloseveilederen fra Folkehelseinstituttet.
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning og behandling.
Veiledende frist for start utredning
2 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • mistanke om MDR
 • smittefare ved aktiv lungetuberkulose
 • vekttap
 • feber
 • hoste
 • tegn til fistulering
 • ascites
 • skjelettsmerter
 • lymfeknutesvulst
 • nevrologiske utfall
 • resultater av undersøkelser (blodprøver, radiologi)

Øyeblikkelig hjelp ved:

 • sterk mistanke om lungetuberkulose (T1 i Tuberkuloseveilederen)
 • tuberkuløs meningitt
 • tuberkuløs spondylodiskitt
 • andre manifestasjoner med risiko for varig funksjonstap
Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses å være nyttig
Helsehjelpen anses å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses å være alvorlig
 • recommendationId: 11278
 • sectionId: 9498
 • sortOrder: 1
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:00:47.453
 • updatedDate: 2015-09-28T15:38:18.743
 • createdBy: admin
 • updatedBy: hiseb
Utdypende forklaring på tilstand
Positiv IGRA-test, med beskjeden mistanke om aktiv tuberkulose (pulmonal/ekstrapulmonal) hos immunkompetente (hiv-negative) og symptomfrie pasienter med normal SR og normalt rtg toraks. Tilsvarer T4 i Tuberkuloseveilederen fra Folkehelseinstituttet.
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning
Veiledende frist for start utredning
12 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter

Ved symptomer og kliniske funn, vurder om pasienten hører inn under deltilstand med kortere frist.

Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses å være nyttig
Helsehjelpen anses å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses sannsynligvis å være alvorlig
 • recommendationId: 11279
 • sectionId: 9498
 • sortOrder: 2
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:00:47.757
 • updatedDate: 2015-09-28T15:38:18.807
 • createdBy: admin
 • updatedBy: hiseb
Utdypende forklaring på tilstand
Positiv IGRA-test hos immunsupprimerte, med beskjeden mistanke om aktiv tuberkulose (pulmonal/ekstrapulmonal). Tilsvarer T3 i Tuberkuloseveilederen fra Folkehelseinstituttet.
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning
Veiledende frist for start utredning
4 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • vekttap
 • feber
 • hoste
 • tegn til fistulering
 • ascites
 • skjelettsmerter
 • lymfeknutesvulst
 • nevrologiske utfall
 • resultater av undersøkelser (blodprøver, radiologi)
Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses å være nyttig
Helsehjelpen anses å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses sannsynligvis å være alvorlig
 • recommendationId: 11280
 • sectionId: 9498
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:00:46.583
 • updatedDate: 2015-09-28T15:38:19.093
 • createdBy: admin
 • updatedBy: hiseb
 • sectionId: 9498
 • guidelineId: 1101
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:00:46.293
 • updatedDate: 2015-09-24T09:00:46.293
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • parentSectionId: 9479
 • sortOrder: 18

Urinveisinfeksjoner - residiverende (veiledende frist 12 uker)

Utdypende forklaring på tilstand
Disse pasientene vil som regel høre inn under urologi eller gynekologi.
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning, profylakse og behandling.
Veiledende frist for start utredning
12 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • alder
 • infeksjonsfrekvens og alvorlighet
 • vedvarende hematuri
 • behov for kateterisering
 • risiko for resistente mikrober
 • medikamentallergi
 • nyresvikt
Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses sannsynligvis å være nyttig
Helsehjelpen anses sannsynligvis å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses sannsynligvis å være alvorlig
 • recommendationId: 11281
 • sectionId: 9499
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:00:48.543
 • updatedDate: 2015-09-24T09:00:48.543
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • sectionId: 9499
 • guidelineId: 1101
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:00:48.39
 • updatedDate: 2015-09-24T09:00:48.39
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • parentSectionId: 9479
 • sortOrder: 19
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning
Veiledende frist for start utredning
26 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • alder
 • allmenntilstand
 • symptombilde
 • kliniske funn
 • komorbiditet
 • psykiske belastninger
 • immunsvikt
 • blodprøvepatologi
Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses å være nyttig
Helsehjelpen anses å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses å være alvorlig
 • recommendationId: 11282
 • sectionId: 9500
 • sortOrder: 1
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:00:48.113
 • updatedDate: 2015-09-28T15:39:00.837
 • createdBy: admin
 • updatedBy: hiseb
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning
Veiledende frist for start utredning
4 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • smerter
 • temperatur
 • vekttap
 • alder
 • allmenntilstand
 • kliniske funn
 • symptombilde
 • lymfeknutesvulst
 • komorbiditet
 • immunsvikt
 • blodprøvepatologi
Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses å være nyttig
Helsehjelpen anses å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses å være alvorlig
 • recommendationId: 11283
 • sectionId: 9500
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:00:48.357
 • updatedDate: 2015-09-28T15:39:00.777
 • createdBy: admin
 • updatedBy: hiseb
 • sectionId: 9500
 • guidelineId: 1101
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:00:48.16
 • updatedDate: 2015-09-24T09:00:48.16
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • parentSectionId: 9479
 • sortOrder: 20

Vaksinering, profylakse og infeksjonsforebyggende råd i forbindelse med reise (ikke rett)

Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Nei
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Vaksinering, forskrivning av medikamentprofylakse og generelle råd.
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • gravide
 • barn
 • pasienter med immunsvikt (for eksempel HIV-infeksjon)
 • interaksjonsproblemer med annen medikasjon
 • reisemål
 • varighet av reise
 • aktivitet på reisemålet

Tidspunkt for reise avgjør når helsehjelpen bør gis.

Begrunnelse for ikke å gi rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses å være nyttig
Helsehjelpen anses ikke å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for ikke å sette frist for start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses ikke å være alvorlig
 • recommendationId: 11284
 • sectionId: 9501
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:00:48.967
 • updatedDate: 2015-09-24T09:00:48.967
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • sectionId: 9501
 • guidelineId: 1101
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:00:49.21
 • updatedDate: 2015-09-24T09:00:49.21
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • parentSectionId: 9479
 • sortOrder: 21
 • sectionId: 9479
 • guidelineId: 1101
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:00:34.587
 • updatedDate: 2015-09-24T09:00:34.587
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin