Opplysninger som helst bør foreligge før rettighetsstatus kan avgjøres

Før en kan avgjøre rettighetsstatus for pasienter henvist til hjertemedisinsk poliklinikk, er det en fordel om det foreligger en grundig symptombeskrivelse med opplysninger om pasientens fysiske funksjonsnivå, tilstedeværelse av risikofaktorer for hjertesykdom og for komorbiditet, samt om pasienten har alarmsymptomer. I tillegg bør det foreligge resultater av klinisk undersøkelse, orienterende blodprøver (inklusive pro-BNP ved mistanke om hjertesvikt) og EKG. Dokumentasjon av arytmier er særlig viktig. Dersom slik informasjon ikke foreligger, er det en fordel om slik informasjon framskaffes i løpet av vurderingstiden.

Tilstandsgrupper i prioriteringsveilederen

Henvisningene til hjertemedisinske poliklinikker inneholder sjelden tilstrekkelige opplysninger til å sette en sikker diagnose. Valget av tilstandsgrupper i prioriteringsveilederen er tatt med utgangspunkt i fire bredt sammensatte tilstandsgrupper for mistenkt hjertesykdom: Mistenkt koronarsykdom, mistenkt klaffesykdom, mistenkt rytmeforstyrrelse og mistenkt hjertesvikt. Disse tilstandsgruppene vil representere 80 % eller mer av alle nyhenviste pasienter til hjertemedisinske poliklinikker. Innenfor hver tilstandsgruppe vil det være pasienter med ulik alvorlighetsgrad av hjertesykdom. Noen er hjertefriske mens andre er meget alvorlig hjertesyke. Aktuell helsehjelp er ofte diagnostisk avklaring og deretter behandling etter hva som er faglig forsvarlig i det enkelte tilfellet.

Funksjonsvurdering

God beskrivelse av pasientens funksjonsnivå, eventuelt angivelse av funksjonsklasse (NYHA eller CCS) bør vurderes ved den individuelle rettighets- og fristtildelingen.

Se retningslinjer www.hjerte.no.

 • sectionId: 3202
 • guidelineId: 1099
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-02-28T13:04:46.077
 • updatedDate: 2015-10-02T12:26:03.34
 • createdBy: hiseb
 • updatedBy: hiseb

Hjertesvikt (veiledende frist 12 uker)

Utdypende forklaring på tilstand
Stor heterogen gruppe av pasienter med nyoppståtte symptomer på hjertesvikt eller forverring av allerede kjent hjertesvikt. Hjertesvikt kan skyldes en rekke tilstander som hypertensiv hjertesykdom, koronarsykdom, klaffesykdommer, kardiomyopatier, medfødte hjertefeil, ubehandlede shunt-tilstander og arytmier. Andre medisinske tilstander (vanligste er lungesykdommer, anemi, hyper-/hypothyreose, overvekt) kan forverre eller utløse symptomer på hjertesvikt.
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning
Veiledende frist for start utredning
12 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • nyoppståtte symptomer eller økende symptomer med rask symptomprogresjon
 • uttalte symptomer
 • synkoper
 • nyoppstått arytmi
 • komorbiditet: Hypertensjon, diabetes, nyresvikt, systemsykdommer og tidligere kjent hjertesykdom
 • kjent hjertesvikt med forverring av symptomer, eller som ikke svarer på behandling
 • positiv familieanamnese med tanke på kardiomyopati, prematur hjertesvikt eller død
 • graviditet
 • preoperativ vurdering før annen risikofylt kirurgi

Angivelse av funn, symptomer og funksjon er viktig for riktig prioritering.

Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses å være nyttig
Helsehjelpen anses å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses å være alvorlig
 • recommendationId: 11216
 • sectionId: 9466
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:00:25.787
 • updatedDate: 2015-09-24T09:00:25.787
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • sectionId: 9466
 • guidelineId: 1099
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:00:26.01
 • updatedDate: 2015-09-24T09:00:26.01
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • parentSectionId: 9465
Utdypende forklaring på tilstand
Vurdering av bilyd inkluderer vurdering av alle typer klaffelidelser. Også medfødte tilstander vil kunne fanges opp i denne tilstanden. Pasienter med klaffelidelser og symptomer med eller uten tegn på hjertesvikt har dokumentert nytte av behandling.
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning
Veiledende frist for start utredning
8 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • synkoper
 • nyoppstått arytmi
 • økende eller nyoppstått angina
 • hjertesvikt
 • komorbiditet
 • graviditet

Funksjonshemminger og passiv livsførsel kan maskere symptomer.

Preoperativ vurdering før annen risikofylt kirurgi.

Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses å være nyttig
Helsehjelpen anses å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses å være alvorlig
 • recommendationId: 11217
 • sectionId: 9467
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:00:26.357
 • updatedDate: 2015-09-24T09:00:26.357
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
Utdypende forklaring på tilstand
Vurdering av bilyd inkluderer vurdering av alle typer klaffelidelser. Medfødte tilstander vil også kunne fanges opp i denne gruppen. Uskyldige bilyder er vanlig og systoliske "lyder" hos pasienter med godt funksjonsnivå er ofte uskyldige, ikke-konstante og bør kontrolleres klinisk før eventuelt henvisning.
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning
Veiledende frist for start utredning
12 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • symptomer er et viktig kriterium for prognostisk nytte av behandling
 • symptomer er avhengig av funksjonsnivå, og ulike funksjonshemninger kan maskere symptomer selv ved alvorlige tilstander
 • bilyder ved graviditet og tilfeldig oppdaget bilyd før annen risikofylt kirurgi bør avklares

Svake isolerte systoliske "lyder" hos pasienter med godt funksjonsnivå og liten mistanke om hjertesykdom er oftest uskyldige og kan gis lengere frist (inntil 26 uker).

Ved fravær av symptomer og hvor det er liten mistanke om hjertesykdom kan disse gis frist inntil 26 uker. Kombinert med splittet 2. hjertetone må man mistenke shunt.

Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses å være nyttig
Helsehjelpen anses å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses å være alvorlig
 • recommendationId: 11218
 • sectionId: 9467
 • sortOrder: 1
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:00:26.48
 • updatedDate: 2015-09-24T09:00:26.48
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • sectionId: 9467
 • guidelineId: 1099
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:00:25.927
 • updatedDate: 2015-09-24T09:00:25.927
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • parentSectionId: 9465
 • sortOrder: 1

Koronarsykdom/brystsmerter (veiledende frist 12 uker)

Utdypende forklaring på tilstand
Dette er en stor gruppe pasienter med ulike symptomer. De kan ha sentrale brystsmerter, anstrengelsesrelaterte, funksjonsdyspné, redusert fysisk yteevne, mage- eller ryggsmerter. Vanligvis forverres symptomene ved anstrengelser og kan også forverres eller utløses av måltider. Pasientene kan ha atypiske plager og de kan variere mellom kjønn og kulturer.
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning og vurdering med tanke på invasiv undersøkelse.
Veiledende frist for start utredning
12 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • nyoppståtte symptomer
 • progresjon av symptomer
 • behandlingsrefraktære symptomer
 • grad av symptomer, plager ved lav belastning og i hvile
 • fallende fysisk funksjonsnivå (NYHA/CCS ? III), dyspné
 • ledsagendet arytmier
 • EKG forandringer
 • flere samtidige risikofaktorer, positiv familieanamnese for prematur koronarsykdom
 • komorbiditet
 • synkope

Pasienter med avklart stabil angina og lite til moderate plager kan behandles medikamentelt før man eventuelt vurderer ny henvisning til invasiv vurdering.

Pasienter med anamnestisk ikke-koronare symptomer eller ønsker om "screening" gis ikke uten videre rett til helsehjelp i spesialisthelsetjenesten. Henvisning med begrunnelse og god symptom- og funksjonsbeskrivelse er derfor avgjørende for riktig vurdering.

Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses å være nyttig
Helsehjelpen anses å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses å være alvorlig
 • recommendationId: 11219
 • sectionId: 9468
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:00:27.813
 • updatedDate: 2015-09-28T16:35:48.697
 • createdBy: admin
 • updatedBy: hiseb
 • sectionId: 9468
 • guidelineId: 1099
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:00:27.683
 • updatedDate: 2015-09-24T09:00:27.683
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • parentSectionId: 9465
 • sortOrder: 2

Rytmeforstyrrelser/hjertebank/synkoper (veiledende frist 12 uker)

Utdypende forklaring på tilstand
Stor heterogen gruppe av pasienter med symptomer som hjertebank, svimmelhet, synkope, symptomgivende bradykardi, anfall med rask og/eller uregelmessig puls. Innbefatter tilstander fra uskyldige ekstraslag til alvorlige rytmeforstyrrelser hvor symptomene kan være vanskelig å skille fra hverandre. Riktig diagnose og kartlegging av eventuelt bakenforliggende eller kompliserende tilstander er avgjørende for riktig behandling.
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning
Veiledende frist for start utredning
12 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • henvisning til elektrokonvertering
 • alarmsymptomer (ledsagende synkope, nærsynkope, smerter, allmennsymptomer)
 • funn som tyder på alvorlig underliggende hjertesykdom eller komorbiditet (hypertensjon, diabetes, annen kjent hjertesykdom, cerebrovaskulær sykdom)
 • positiv familieanamnese med tanke på alvorlig arytmi/plutselig død

Ved sykehistorie som taler i sterk retning av uskyldig ekstrasystoli hos fysisk aktiv pasient uten andre symptomer enn palpitasjoner, og uten risikofaktorer inkludert familiær historie med alvorlig arytmi, hjertemuskelsykdom eller prematur, plutselig død, kan lengre frist vurderes.

Angivelse av funn (EKG, eventuelt Holter) og symptomer er viktig for riktig prioritering.

Anamnestisk uskyldige palpitasjoner/ekstrasystoler hvor det ikke er mistanke om bakenforliggende hjertesykdom kan gis lengre frist om de henvises (inntil 26 uker).

Ved henvisning for nyoppstått atrieflimmer/atrieflutter bør tilbakemelding til pasient og fastlege gis om snarlig oppstart av antikoagulasjon dersom dette er indisert, og ikke åpenbart allerede effektuert.

Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses å være nyttig
Helsehjelpen anses å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses å være alvorlig
 • recommendationId: 11220
 • sectionId: 9469
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:00:26.693
 • updatedDate: 2015-10-06T14:10:42.663
 • createdBy: admin
 • updatedBy: hiseb
 • sectionId: 9469
 • guidelineId: 1099
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:00:26.6
 • updatedDate: 2015-09-24T09:00:26.6
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • parentSectionId: 9465
 • sortOrder: 3
 • sectionId: 9465
 • guidelineId: 1099
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:00:24.767
 • updatedDate: 2015-09-24T09:00:24.767
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin