Tilstander prioriteringsveilederen

Det er sjeldent at henvisninger til geriatri gjelder spesifikke sykdomstilstander og enkle problemstillinger. Henvisningene inneholder nesten alltid spørsmål som innebærer funksjonsvurderinger. Dette gjelder både ved kognitiv svikt, psykiske problemer, bevegelsesvansker og aktiviteter i dagliglivet (ADL), enten enkeltvis eller sammensatt, i ulike varianter og omfang.

De fleste geriatriske problemstillinger faller inn under de tre tilstandene som er nevnt i prioriteringsveilederen. Spørsmål knyttet til kognitiv svikt dominerer. Tilstandene fall/balanseproblemer og raskt innsettende funksjonssvikt dekker de fleste av de øvrige geriatriske problemstillingene.

Tverrfaglighet

Vurderingene knyttet til geriatriske problemstillinger må bli mangfoldige og ressurskrevende. Tverrfaglig teamarbeid er basis i geriatrisk virksomhet. Som regel vil flere yrkesgrupper være involvert, ikke sjelden også andre legespesialistiteter.

 • sectionId: 3197
 • guidelineId: 1096
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-02-28T12:42:00.017
 • updatedDate: 2015-10-02T12:14:33.713
 • createdBy: hiseb
 • updatedBy: hiseb

Komplisert kognitiv svikt (veiledende frist 12 uker)

Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning
Veiledende frist for start utredning
12 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • grad av pårørendestress
 • psykiatriske og nevrologiske tilleggssymptomer/APSD
 • rask progresjon
 • komorbiditet
 • polyfarmasi
 • rusproblematikk
 • multifunksjonssvikt
 • dårlig fungerende nettverk
Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses sannsynligvis å være nyttig
Helsehjelpen anses sannsynligvis å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses å være alvorlig
 • recommendationId: 11188
 • sectionId: 9442
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:00:12.647
 • updatedDate: 2015-10-25T19:27:33.047
 • createdBy: admin
 • updatedBy: hiseb
 • sectionId: 9442
 • guidelineId: 1096
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:00:12.553
 • updatedDate: 2015-10-25T19:27:10.37
 • createdBy: admin
 • updatedBy: hiseb
 • parentSectionId: 9441

Falltendens og gangvansker (veiledende frist 4 uker)

Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning
Veiledende frist for start utredning
4 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • komorbiditet både somatisk og psykiatrisk
 • fallhistorie og grad av falltendens/balansesvikt
 • fall assosiert med raskt økende funksjonssvikt
 • synkopetendens
 • arrytmier
 • nevrologiske utfall
 • daglig fungering
 • motivasjon/innsikt
 • boforhold
 • polyfarmasi
 • multifunksjonssvikt
Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses å være nyttig
Helsehjelpen anses å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses å være alvorlig
 • recommendationId: 11189
 • sectionId: 9443
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:00:11.843
 • updatedDate: 2015-09-24T09:00:11.843
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • sectionId: 9443
 • guidelineId: 1096
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:00:11.417
 • updatedDate: 2015-09-24T09:00:11.417
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • parentSectionId: 9441
 • sortOrder: 1

Funksjonssvikt utviklet over 4-12 uker (veiledende frist 4 uker)

Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning
Veiledende frist for start utredning
4 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • komorbiditet
 • multifunksjonssvikt
 • samtidig delir
 • vanskelig sosial situasjon
 • grad av svikt i vitale funksjoner
 • rask progresjon

Behandling av alvorlig underliggende sykdom gir gevinst i overlevelse. Hvis det forblir ubehandlet vil infeksjoner, hjerteinfarkt, hjerneinfarkt og delir ha høy dødelighet.

Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses å være nyttig
Helsehjelpen anses sannsynligvis å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses å være alvorlig
 • recommendationId: 11190
 • sectionId: 9444
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:00:11.907
 • updatedDate: 2015-09-28T16:10:04.287
 • createdBy: admin
 • updatedBy: hiseb
 • sectionId: 9444
 • guidelineId: 1096
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:00:11.647
 • updatedDate: 2015-09-24T09:00:11.647
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • parentSectionId: 9441
 • sortOrder: 2
 • sectionId: 9441
 • guidelineId: 1096
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:00:11.28
 • updatedDate: 2015-09-24T09:00:11.28
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin