Fysikalsk medisin og rehabilitering omfatter diagnostikk, behandling og rehabilitering av personer som har, eller står i fare for a? fa? langvarig funksjonshemning pa? grunn av sykdom eller skade, vanligvis i bevegelsesapparatet eller nervesystemet. Ved prioritering av pasienter er det ikke bare diagnose som vektlegges. Det må i tillegg vurderes hvorvidt pasienten har, eller står i fare for a? fa?, nedsatt funksjonsevne. Funksjonsvurdering benyttes i diagnostikk og som grunnlag for senere behandling og rehabilitering.

Hvilke henvisninger som skal rettighetsvurderes

Henvisninger fra primærhelsetjenesten skal rettighetsvurderes. I tillegg skal henvisninger fra andre deler av spesialisthelsetjenesten der gjennomført avsluttet behandling ikke har ført fram (for eksempel ved komplikasjoner), rettighetsvurderes.

Prioriteringsveilederen inneholder ikke tilstander for pasienter som er henvist for øyeblikkelig-hjelp tilstander der skaden/sykdommen er av en slik art at fysikalsk medisin og rehabilitering vil være en integrert del av et forsvarlig behandlingsforløp, se Alle prioriteringsveiledere - om lov og forskrift: 3. Prioriteringsveilederne som verktøy ved rettighetstildeling.

Rettighetsvurdering senere i forløpet av sykdom eller skade

Det er ikke definert noen klar grense for hva som er skillet mellom tidlig og sent i et rehabiliteringsforløp. I prioriteringsveilederen er det et skille mellom kortere eller lengre tid enn tre måneder etter sykdom/skade. Pasientene vil for en stor del være henvist fra fastlege og skal derfor rettighetsvurderes. Mange av pasientene vil kunne ha risiko for medisinske komplikasjoner og/eller nye symptomer. Disse inkluderer følgetilstander som påvirker funksjonsnivået i det daglige og/eller livskvalitet i vesentlig grad, for eksempel smerter, spastisitet, kontrakturer og at hjelpemidler ikke lenger strekker til. Mange av tilstandene kan være av en slik art at pasienten vil fa? rett til nødvendig helsehjelp i form av rehabilitering.

Fysikalsk-medisinske problemstillinger i henvisningene

Henvisningene vil ofte inneholde problemstillinger som omhandler smertetilstander i muskulatur, bløtdeler eller ledd. Slike tilstander forekommer svært hyppig i befolkningen. For å bli vurdert til a? ha behov for helsehjelp i spesialisthelsetjenesten bør pasienten være tilstrekkelig utredet, og gitt relevant aktivisering og rehabilitering i primærhelsetjenesten. Ved mer akutte smertetilstander er det avgjørende med informasjon om hvorvidt det foreligger symptomer eller tegn som tilsier behov for rask helsehjelp, eventuelt om det er behov for øyeblikkelig hjelp. For kroniske smertetilstander vil det som hovedregel ikke være rett til helsehjelp i spesialisthelsetjenesten. Individuelle forhold kan tilsi at det i enkelte tilfeller likevel er nødvendig, se prioriteringsveileder for smertetilstander.

For nakke- og ryggsmerter med over 3 måneders varighet må det ved tegn til nerverotsaffeksjon vurderes hvorvidt tilstrekkelig utredning i øvrige spesialisthelsetjeneste er ivaretatt. Dersom det ikke er tilfelle, må pasienten få en langt kortere frist.

Innhold av helsehjelp i form av rehabilitering

Prioriteringsveilederen har lagt til grunn at pasienter som henvises til fysikalsk medisin og rehabilitering, trenger spesialisthelsetjenester i form av utredning av behandlings- og rehabiliteringsbehov. Henvisningen fra fastlege vil som oftest ikke være tilstrekkelig til å avgjøre rehabiliterings- og behandlingsforløpet.

For a? kunne planlegge videre behandlingsopplegg, er det nødvendig at pasienten undersøkes av spesialist, som regel kombinert med tverrfaglig vurdering. Dersom det er uklart om pasienten har rehabiliteringspotensial, kan helsehjelpen innebære en vurdering ved poliklinikk, ambulerende team eller en kortvarig innleggelse.

Dersom det er behov for et videre behandlingsopplegg i spesialisthelsetjenesten, kan det bli i form av døgnrehabilitering, poliklinisk kontroll, dagtilbud, ambulant rehabiliteringsteam eller ved et lærings- og mestringssenter. Innleggelse i avdeling eller institusjon er aktuelt for de pasientene der faglig forsvarlighet innebærer særskilt behov for kompetanse, intensitet av tilbud eller tilgang pa? spesialisert utstyr for behandling eller utredning.

I mange tilfeller vil det være nødvendig med oppfølging i primærhelsetjenesten for å oppnå mål for rehabilitering. Det er derfor nødvendig med samhandling for kontinuitet og for å koordinere behandlingsforløpet.

Kostnads- og nyttevurderingene av helsehjelpen for tilstandene i prioriteringsveilederen er gjort i forhold til et poliklinisk eller dagbasert tilbud.

Pasienter som henvises for rekonvalesens/avlastning, blir vurdert til ikke a? ha behov for helsehjelp i spesialisthelsetjenesten.

I prioriteringsveileder for fysikalsk medisin og rehabilitering inngår ikke tilstanden kronisk utmattelsessyndrom (CFS/ME). Det vises til IS-1944 "Nasjonal veileder. Pasienter med CFS/ME: Utredning, diagnostikk, behandling, rehabilitering, pleie og omsorg" utgitt av Helsedirektoratet i 2014. Det finnes ulike diagnosekriterier for tilstanden. Det finnes fa? studier om effekt av rehabilitering i denne pasientgruppen. En oppsummering av Kunnskapssenteret i 2011 ga uttrykk for ba?de usikkerhet og marginale effekter. Det ble i 2012 opprettet en Nasjonal kompetansetjeneste for CFS/ME ved Oslo universitetssykehus. Det vises derfor til anbefalinger fra Nasjonal kompetansetjeneste. Der hvor det er symptomer og plager i tillegg til kronisk utmattelse, vises det til relevant avsnitt i prioriteringsveilederen.
 • sectionId: 3191
 • guidelineId: 1094
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-02-28T12:30:40.383
 • updatedDate: 2015-10-12T12:22:21.437
 • createdBy: hiseb
 • updatedBy: hiseb
Utdypende forklaring på tilstand
Følge av kroniske og/eller progredierende sykdommer i nervesystemet (cerebral parese, multippel sklerose, Mb Parkinson, poliomyelitt-sekvele og lignende), ryggmargsskade og ryggmargsbrokk.
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tverrfaglig vurdering, medikamentell behandling og injeksjoner.
Veiledende frist for start utredning
8 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • førstegangsvurdering av smertetilstand
 • høy smerteintensitet
 • vurdering av funksjonsnivå med større selvhjulpenhet og derav mindre hjelpebehov
 • langvarige og moderate plager uten vesentlige funksjonsutfall
 • nevropatiske smerter
Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses å være nyttig
Helsehjelpen anses å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses sannsynligvis å være alvorlig
 • recommendationId: 11151
 • sectionId: 9424
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:00:03.22
 • updatedDate: 2015-09-24T09:00:03.22
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
Utdypende forklaring på tilstand
Følge av kroniske og/eller progredierende sykdommer i nervesystemet (cerebral parese, multippel sklerose, Mb Parkinson, poliomyelitt-sekvele og lignende), ryggmargsskade og ryggmargsbrokk.
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Medisinsk vurdering, urodynamisk vurdering, tverrfaglig vurdering (uroterapeut/stomiterapeut), sexolog og medikamentell behandling.
Veiledende frist for start utredning
12 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter

Betydelige plager som medfører funksjonsnedsettelse og redusert livskvalitet.

Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses å være nyttig
Helsehjelpen anses å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses sannsynligvis å være alvorlig
 • recommendationId: 11152
 • sectionId: 9424
 • sortOrder: 1
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:00:03.52
 • updatedDate: 2015-09-24T09:00:03.52
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
Utdypende forklaring på tilstand
Følge av kroniske og/eller progredierende sykdommer i nervesystemet (cerebral parese, multippel sklerose, Mb Parkinson, poliomyelitt-sekvele og lignende), ryggmargsskade og ryggmargsbrokk.
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Medisinsk vurdering, tverrfaglig vurdering, utredning av kommunikasjonsevne, nevropsykologisk utredning og kompenserende tiltak.
Veiledende frist for start utredning
12 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • rehabiliteringspotensial (forflytning, gangfunksjon, syn, kognitiv funksjon, alder, komorbiditet)
 • langvarige og moderate plager uten vesentlige funksjonsutfall
 • mistanke om syrinx
Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses å være nyttig
Helsehjelpen anses å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses sannsynligvis å være alvorlig
 • recommendationId: 11153
 • sectionId: 9424
 • sortOrder: 2
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:00:03.677
 • updatedDate: 2015-09-24T09:00:03.677
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
Utdypende forklaring på tilstand
Følge av kroniske og/eller progredierende sykdommer i nervesystemet (cerebral parese, multippel sklerose, Mb Parkinson, poliomyelitt-sekvele og lignende), ryggmargsskade og ryggmargsbrokk.
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tverrfaglig vurdering, nevrosykologisk utredning, arbeidsutprøving, utprøving med kjøretest og helsepedagogiske tilbud.
Veiledende frist for start utredning
26 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • arbeidsvurdering
 • førerkortvurdering
 • avansert hjelpemiddelvurdering som kommunikasjonshjelpemidler eller elektrisk rullestol
Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses å være nyttig
Helsehjelpen anses å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses under tvil å være alvorlig
 • recommendationId: 11154
 • sectionId: 9424
 • sortOrder: 3
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:00:02.837
 • updatedDate: 2015-09-28T15:49:53.94
 • createdBy: admin
 • updatedBy: hiseb
Utdypende forklaring på tilstand
Følge av kroniske og/eller progredierende sykdommer i nervesystemet (cerebral parese, multippel sklerose, Mb Parkinson, poliomyelitt-sekvele og lignende), ryggmargsskade og ryggmargsbrokk.
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning
Veiledende frist for start utredning
4 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter

Øyeblikkelig hjelp bør vurderes ved behov for umiddelbar avlastning og sårbehandling eller ved nekrosefare.

Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses å være nyttig
Helsehjelpen anses å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses å være alvorlig
 • recommendationId: 11155
 • sectionId: 9424
 • sortOrder: 4
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:00:02.98
 • updatedDate: 2015-09-24T09:00:02.98
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • sectionId: 9424
 • guidelineId: 1094
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:00:02.087
 • updatedDate: 2015-09-28T10:20:05.817
 • createdBy: admin
 • updatedBy: hiseb
 • parentSectionId: 9423
 • sortOrder: 1
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Spiseobservasjon, videofluorskopi og vurdere avvikling av sonde.
Veiledende frist for start utredning
26 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter

Kortere frist hvis pasienten er plaget av sonden eller andre forhold tilsier rask vurdering av behov for avvikling.

Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses å være nyttig
Helsehjelpen anses å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses under tvil å være alvorlig
 • recommendationId: 11156
 • sectionId: 9425
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:00:03.27
 • updatedDate: 2015-09-24T09:00:03.27
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
Utdypende forklaring på tilstand
Følger av hjerneskade (traumatisk - atraumatisk - hjerneslag).
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Spiseobservasjon og videofluoroskopi. Vurdere aspirasjonsfare og potensial for rehabilitering av svelgfunksjon. Vurdering av behov for sonde.
Veiledende frist for start utredning
4 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • dysfagi med aspirasjonsfare (måltidsrelatert)
 • plager med hoste
 • residiverende infeksjonsproblematikk

Vekttap som eneste symptom vurderes avhengig av progresjon.

Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses å være nyttig
Helsehjelpen anses å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses å være alvorlig
 • recommendationId: 11157
 • sectionId: 9425
 • sortOrder: 1
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:00:03.71
 • updatedDate: 2015-09-28T15:51:28.287
 • createdBy: admin
 • updatedBy: hiseb
Utdypende forklaring på tilstand
Følger av hjerneskade (traumatisk - atraumatisk - hjerneslag).
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Medisinsk vurdering
Veiledende frist for start utredning
4 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter

Akutt progredierende funksjonssvikt må eventuelt vurderes som øyeblikkelig hjelp eller med kortere frist.

Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses å være nyttig
Helsehjelpen anses å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses å være alvorlig
 • recommendationId: 11158
 • sectionId: 9425
 • sortOrder: 2
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:00:04.887
 • updatedDate: 2015-09-24T09:00:04.887
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
Utdypende forklaring på tilstand
Følger av hjerneskade (traumatiske - atraumatiske - hjerneslag).
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tverrfaglig vurdering, medikamentell behandling, injeksjoner (blokader og botulinumtoksin) og vurdering intratekal baklofen.
Veiledende frist for start utredning
8 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • nevropatiske smerter (kompleks regional smertesyndrom)
 • lengre varighet
 • høy smerteintensitet

Potensial for bedre funksjonsnivå med større selvhjulpenhet og derav mindre hjelpebehov.

Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses å være nyttig
Helsehjelpen anses å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses sannsynligvis å være alvorlig
 • recommendationId: 11159
 • sectionId: 9425
 • sortOrder: 3
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:00:03.637
 • updatedDate: 2015-09-24T09:00:03.637
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
Utdypende forklaring på tilstand
Følger av hjerneskade (traumatisk - atraumatisk - hjerneslag).
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Medisinsk vurdering, urodynamisk utredning, tverrfaglig vurdering (uroterapeut/stomiterapeut), sexolog og medikamentell behandling.
Veiledende frist for start utredning
12 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • betydelig plager som medfører funksjonsnedsettelse
 • redusert livskvalitet
Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses å være nyttig
Helsehjelpen anses å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses sannsynligvis å være alvorlig
 • recommendationId: 11160
 • sectionId: 9425
 • sortOrder: 4
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:00:03.773
 • updatedDate: 2015-09-28T15:54:20.183
 • createdBy: admin
 • updatedBy: hiseb
Utdypende forklaring på tilstand
Følge av hjerneskade (traumatisk - atraumatisk - hjerneslag).
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tverrfaglig vurdering, utredning av kommunikasjonsevne, nevropsykologisk utredning og kompenserende tiltak.
Veiledende frist for start utredning
12 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • følger av hjerneskade som påvirker daglige gjøremål der det ikke er utredet om det foreligger kognitiv svikt
 • rehabiliteringspotensial ("terskel" for funksjonell bedring - forflytning, gangfunksjon, kommunikasjonsevne, syn, alder, komorbiditet)
 • endring i forhold ved pasienter med minimal bevissthet/vegetativ tilstand
Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses å være nyttig
Helsehjelpen anses å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses sannsynligvis å være alvorlig
 • recommendationId: 11161
 • sectionId: 9425
 • sortOrder: 5
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:00:04.217
 • updatedDate: 2015-09-24T09:00:04.217
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tverrfaglig utredning av rehabiliteringspotensial, nevropsykologisk utredning og observasjon.
Veiledende frist for start utredning
26 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • adekvat utredning i kommunehelsetjenesten har ikke gitt avklaring
 • potensial for bedre funksjonsnivå med større selvhjulpenhet og derav mindre hjelpebehov
 • langvarig og moderate plager uten vesentlig funksjonsutfall
Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses å være nyttig
Helsehjelpen anses å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses under tvil å være alvorlig
 • recommendationId: 11162
 • sectionId: 9425
 • sortOrder: 6
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:00:04.357
 • updatedDate: 2015-09-24T09:00:04.357
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tverrfaglig vurdering, nevropsykologisk utredning, arbeidsutprøving, utprøving med kjøretest og helsepedagogiske tilbud.
Veiledende frist for start utredning
26 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • arbeidsevnevurdering
 • mobilitetsvurdering
 • avansert hjelpemiddelvurdering (kommunikasjonshjelpemidler)
 • spesialiserte ortopediske hjelpemidler
 • motivasjon til retur til arbeid
 • betydning av tilstanden for personens livskvalitet
Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses å være nyttig
Helsehjelpen anses å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses under tvil å være alvorlig
 • recommendationId: 11163
 • sectionId: 9425
 • sortOrder: 7
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:00:04.177
 • updatedDate: 2015-09-24T09:00:04.177
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • sectionId: 9425
 • guidelineId: 1094
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:00:04.52
 • updatedDate: 2015-09-28T10:20:05.047
 • createdBy: admin
 • updatedBy: hiseb
 • parentSectionId: 9423
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Poliklinisk undersøkelse, diagnostisk avklaring og behandling.
Veiledende frist for start utredning
12 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • funksjonssvikt
 • høy smerteintensitet
 • gule flagg

Røde flagg: Ved varselfaktorer for mulig alvorlig underliggende patologi bør øyeblikkelig hjelp vurderes.

Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses å være nyttig
Helsehjelpen anses å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses sannsynligvis å være alvorlig
 • recommendationId: 11164
 • sectionId: 9426
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:00:04.523
 • updatedDate: 2015-09-24T09:00:04.523
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Poliklinisk undersøkelse, diagnostisk avklaring og behandling.
Veiledende frist for start utredning
26 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter

Gule flagg ved risikofaktorer for å utvikle mer langvarige ryggplager (hovedsakelig psykososiale).

Adekvat behandling forutsatt iverksatt i primærhelsetjenesten. Vurdering av nerverotsaffeksjon forutsettes utredet og avklart av nevrolog og/eller nevrokirurg.

Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses å være nyttig
Helsehjelpen anses å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses sannsynligvis å være alvorlig
 • recommendationId: 11165
 • sectionId: 9426
 • sortOrder: 1
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:00:04.633
 • updatedDate: 2015-09-24T09:00:04.633
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • sectionId: 9426
 • guidelineId: 1094
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:00:04.67
 • updatedDate: 2015-09-24T09:00:04.67
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • parentSectionId: 9423
 • sortOrder: 2
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Poliklinisk undersøkelse, diagnostisk avklaring og behandling.
Veiledende frist for start utredning
12 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • funksjonssvikt
 • høy smerteintensitet
 • gule flagg

Røde flagg ved varselfaktorer for mulig alvorlig underliggende patologi.

Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses å være nyttig
Helsehjelpen anses å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses sannsynligvis å være alvorlig
 • recommendationId: 11166
 • sectionId: 9427
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:00:06.523
 • updatedDate: 2015-09-24T09:00:06.523
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Poliklinisk undersøkelse, diagnostisk avklaring og behandling.
Veiledende frist for start utredning
26 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter

Gule flagg ved risikofaktorer for å utvikle mer langvarige ryggplager (hovedsakelig psykososiale).

Vurdering av nerverotsaffeksjon forutsettes utredet og avklart av nevrolog og/eller nevrokirurg.

Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses å være nyttig
Helsehjelpen anses å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses sannsynligvis å være alvorlig
 • recommendationId: 11167
 • sectionId: 9427
 • sortOrder: 1
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:00:05.723
 • updatedDate: 2015-09-24T09:00:05.723
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • sectionId: 9427
 • guidelineId: 1094
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:00:04.84
 • updatedDate: 2015-09-24T09:00:04.84
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • parentSectionId: 9423
 • sortOrder: 3
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Poliklinisk undersøkelse og behandling.
Veiledende frist for start utredning
12 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • funksjonssvikt
 • høy smerteintensitet
Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses å være nyttig
Helsehjelpen anses å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses sannsynligvis å være alvorlig
 • recommendationId: 11168
 • sectionId: 9428
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:00:06.037
 • updatedDate: 2015-09-24T09:00:06.037
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Poliklinisk undersøkelse og behandling.
Veiledende frist for start utredning
26 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • funksjonssvikt
 • høy smerteintensitet
Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses å være nyttig
Helsehjelpen anses å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses sannsynligvis å være alvorlig
 • recommendationId: 11169
 • sectionId: 9428
 • sortOrder: 1
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:00:07.22
 • updatedDate: 2015-09-24T09:00:07.22
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • sectionId: 9428
 • guidelineId: 1094
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:00:05.94
 • updatedDate: 2015-09-24T09:00:05.94
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • parentSectionId: 9423
 • sortOrder: 4
Utdypende forklaring på tilstand
Tilstander knyttet til hender, armer og ben (unntatt skulder).
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Poliklinisk undersøkelse, diagnostisk avklaring, konservativ behandling og hjelpepedagogiske tiltak.
Veiledende frist for start utredning
12 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • funksjonssvikt
 • høy smerteintensitet
Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses å være nyttig
Helsehjelpen anses å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses sannsynligvis å være alvorlig
 • recommendationId: 11170
 • sectionId: 9429
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:00:07.61
 • updatedDate: 2015-09-28T15:55:32.15
 • createdBy: admin
 • updatedBy: hiseb
Utdypende forklaring på tilstand
Tilstander knyttet til hender, armer og ben (unntatt skulder).
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Poliklinisk undersøkelse, diagnostisk avklaring, konservativ behandling, hjelpepedagogiske tiltak.
Veiledende frist for start utredning
26 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • funksjonssvikt
 • høy smerteintensitet
Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses å være nyttig
Helsehjelpen anses å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses sannsynligvis å være alvorlig
 • recommendationId: 11171
 • sectionId: 9429
 • sortOrder: 1
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:00:06.373
 • updatedDate: 2015-09-24T09:00:06.373
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • sectionId: 9429
 • guidelineId: 1094
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:00:07.5
 • updatedDate: 2015-09-24T09:00:07.5
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • parentSectionId: 9423
 • sortOrder: 5
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Poliklinisk undersøkelse, diagnostisk avklaring, behandling og hjelpepedagogiske tiltak.
Veiledende frist for start utredning
12 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • funksjonssvikt
 • høy smerteintensitet
 • mistanke om bakenforliggende alvorlig tilstand
Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses å være nyttig
Helsehjelpen anses å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses sannsynligvis å være alvorlig
 • recommendationId: 11172
 • sectionId: 9430
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:00:07.047
 • updatedDate: 2015-09-28T15:58:39.393
 • createdBy: admin
 • updatedBy: hiseb
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Nei
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Poliklinisk undersøkelse, diagnostisk avklaring, behandling og helsedagogiske tiltak.
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • tilstanden er ikke tidligere tilstrekkelig utredet i spesialisthelsetjenesten
 • betydelig funksjonssvikt i daglige aktiviteter
 • vesentlig reduksjon i livskvalitet
Begrunnelse for ikke å gi rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses under tvil å være nyttig
Helsehjelpen anses ikke å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for ikke å sette frist for start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses ikke å være alvorlig
 • recommendationId: 11173
 • sectionId: 9430
 • sortOrder: 1
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:00:08.317
 • updatedDate: 2018-08-16T14:06:32.373
 • createdBy: admin
 • updatedBy: hsten
 • sectionId: 9430
 • guidelineId: 1094
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:00:07.987
 • updatedDate: 2015-09-24T09:00:07.987
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • parentSectionId: 9423
 • sortOrder: 6
 • sectionId: 9423
 • guidelineId: 1094
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:00:01.547
 • updatedDate: 2015-09-28T10:20:09.71
 • createdBy: admin
 • updatedBy: hiseb