Anbefalinger om samarbeid

1. Henvisning

1.1. Anvende EPJ-mal for god henvisning.
1.2. Tilstreb å gi god og poengtert informasjon.
1.3. Bruk av prioriteringsveilederen bidrar til at henvisningen kan rettighetsvurderes og avslag unngås.
1.4. Sørg for oppdatert LiB-liste i henvisningen.
1.5. Henvisningen sendes elektronisk.
1.6. Nødvendige vedlegg som ikke kan kopieres inn, ettersendes pr post
1.7. Svar fra relevant billeddiagnostikk kopieres inn i henvisningen. Det må framgå hvor undersøkelsene er gjort. Som hovedregel bør lege i sykehuset ha ansvar for å fremskaffe bildene, enten i eget sykehus eller fra eksternt laboratorium.

2. Utskrivning

2.1. Epikrise og polikliniske notat

2.1.1. Fastlege får epikrise og kopi av poliklinisk notat med mindre pasienten motsetter seg det, også fra avtalespesialister.
2.1.2. Samme-dags-epikrise og kopi av polikliniske notater er et mål for alle pasienter som trenger oppfølging hos fastlege og må gjelde uten unntak for pasienter som utskrives til institusjon eller mottar pleie-og-omsorgstjenester.
2.1.3. Epikrisen skal oppgi kontaktinformasjon for eventuell kontaktlege.
2.1.4. Epikrisen bør gi poengtert oppsummering av sykehusopphold, korrekt LiB-liste og videre plan for behandling og kontroll.
2.1.5. Det bør tydelig fremkomme hvem som har ansvar for hvilke oppfølgingsoppgaver.
2.1.6. Dersom ansvar for kontroll skal overføres til fastlege, angis målsetting med kontrollene. Det gis råd om innhold, hyppighet og varighet av kontrolloppfølgingen.

2.2. Timebestilling

2.2.1. Pasienten får som hovedregel ansvar for å bestille time hos fastlege etter sykehusopphold, men pasienter som trenger det, får hjelp på sykehuset til dette.
2.2.2. Dersom det er nødvendig med rask oppfølging, må sykehuset sikre at det er tilgjengelig time på fastlegekontoret.
2.2.3. Kontrolltime hos fastlege må særlig sikres for pasienter som har multidose.
2.2.4. Epikrisen informerer om hvilken løsning som er valgt for timebestilling.
2.2.5. Fastlegen bør ikke få ansvar for innkalling av pasienter gjennom beskjed i epikrisen, fordi det kan forsinke nødvendig oppfølging. Det bryter også med prinsippet om pasientautonomi.

2.3. Resepter, samstemming og vedlikehold av Legemidler i Bruk (=LiB) liste

2.3.1. Partenes felles ansvar

2.3.1.1. Ved endringer i pasientens medisinering må aktuelle lege sikre at reseptformidleren oppdateres i henhold til endringene, med spesielt fokus på å unngå dobbeltforskrivninger og farlige interaksjoner.
2.3.1.2.Spørre pasientene om de bruker naturpreparater eller uregistrerte legemidler.
2.3.1.3.Husk øyedråper og inhalasjonsmedisiner.

2.3.2. Fastlege sørger for

2.3.2.1. Samstemming av LiB ved mottak av epikriser/informasjon om endring i legemiddelbehandling.
2.3.2.2. At pasientene har oppdatert LiB-liste, som skrives ut ved konsultasjoner og ellers ved behov.
2.3.2.3. At det er samsvar mellom LiB- liste og eventuelt ordinasjonskort Multidose.
2.3.2.4. At pasienten får resept på faste medisiner ved behov.

2.3.3. Sykehus, avtalespesialister og andre samarbeidsparter sørger for

2.3.3.1. Å etterspørre LiB-listen og samstemme LiB (følge sykehusets prosedyrer), både ved innleggelser og polikliniske kontakter.
2.3.3.2. Å gi korrekte LiB-liste i epikriser, med begrunnelse for endringer i LiB.
2.3.3.3. Å gi resept på nye legemidler, ved endret dosering og skifte av legemidler, og oppdatere reseptformidleren.
2.3.3.4. Vanskelig tilgjengelige medikamenter gis med ved utskrivning for de første dagene.
2.3.3.5. Ved multidose: Lege i avgivende enhet har medansvar for å sikre at pasienten får trygg legemiddelbehandling inntil ny MD foreligger hos pasienten. Lokale avtaler som involverer hjemmetjenesten, må sikre hvordan dette skal skje.

2.4. Blodprøver

2.4.1. Legen som stiller indikasjonen for blodprøven skal skrive rekvisisjon, vurdere svaret, og som hovedregel sørge for at prøven blir tatt på eget laboratorium.
2.4.2. Legen som stiller indikasjon og rekvirerer blodprøven, har ansvaret for oppfølging og informasjon til pasienten når svaret foreligger.
2.4.3. Blodprøver som er rekvirert av sykehuslege, kan i spesielle situasjoner tas på fastlegekontoret dersom dette er mest hensiktsmessig for pasienten. Forutsetninger:

2.4.3.1. Pasienten har rekvisisjon med seg.
2.4.3.2. Sykehuset avklarer med fastlegekontoret i forkant at prøven kan tas der.

2.4.4. Blodprøver som er rekvirert av fastlege, tas som regel på fastlegekontoret, med mindre prøven krever spesiell ivaretagelse (f. eks frysing). Fastlege avklarer med pasienten hvor prøven i så fall skal tas.

2.5. Sykmelding

2.5.1. Legen som stiller indikasjon for sykmelding, skriver sykemeldingen.
2.5.2. I forbindelse med behandling på sykehus, f. eks. innleggelser og operasjoner, skriver sykehuslegen sykmelding – om nødvendig helt fram til første kontroll hos fastlege. Dersom mulig, anslå forventet varighet i epikrisen
2.5.3. Tidspunkt for kontrollen angis i epikrisen. Pasienten får ansvar for å bestille kontrolltimen.
2.5.4. For pasienter som behandles langvarig (> 8 uker) på sykehus/poliklinikk og hos fastlege parallelt, kan sykemelding ivaretas av fastlegen når dette er hensiktsmessig for pasienten. Forutsetninger:

2.5.4.1. Fastlegen holdes løpende oppdatert om sykdomsutviklingen og forventet prognose gjennom epikriser.
2.5.4.2. Fastlege og behandlingsansvarlig lege/kontaktlege rådslår ved behov om sykemeldingens omfang og varighet.

3. Pasienttransport

3.1. Ved henvisning til sykehus, vurderer fastlegen pasientens behov for transport og lager eventuelt rekvisisjon
3.2. Ved videre behandling og kontroller i sykehusets regi, vurderer sykehuset behovet for transport og lager eventuelt rekvisisjoner. Dette må framgå i innkallingsbrev
Kilde: https://pasientreiser.no/helsepersonell/rekvirere-transport#hvem-kan-rekvirere-transport?
3.3. Sykehus som videre-henviser pasienten til annen institusjon, må sørge for transportrekvisisjon.

4. Samarbeid ved kompliserte, sammensatte lidelser

Enkelte pasienter behandles parallelt; i flere avdelinger i samme sykehus, i mer enn ett sykehus, hos private avtalespesialister og hos fastlege
4.1. For pasienter som har kontaktlege: Kontaktlegen er medisinsk faglig ansvarlig for pasientforløpet og holder oversikt over hvilke behandlingsenheter som er involvert i behandlingen av den aktuelle tilstanden.
4.2. Epikrise (-kopi) sendes elektronisk til fastlege og alle som er involverte i behandlingen av den aktuelle tilstanden.
4.3. Fastlege samstemmer/oppdaterer LiB-liste og gir pasienten kopi av relevante journalnotat som kan fremvises ved oppmøtene hos spesialist.
4.4. Innspill og råd om behandlingen:

4.4.1. Rådslagning mellom spesialistene dokumenteres i journal, og konklusjon om videre behandling sendes alle elektronisk som brev.
4.4.2. Fastlege bør gi innspill ved å ringe eller sende brev (post inntil elektronisk kommunikasjon er mulig) til pasientens behandlingsansvarlige lege/kontaktlege når vesentlige momenter bør deles.
4.4.3. Behandlingsansvarlig lege/kontaktlege kan kontakte fastlege ved å ringe eller sende brev elektronisk.

4.5. Ved behov holdes beslutningsmøter hvor fastlege deltar sammen med øvrige behandlere.
4.6. Samarbeidet må sikre at pasientens rett til informasjon, medvirkning og samvalg blir ivaretatt.

5. Parallell henvisning til flere avdelinger

5.1. Som hovedregel må den legen som stiller indikasjon for utredning, ta ansvar for at den blir gjennomført.
5.2. Leger i sykehus har ansvar for å henvise til samarbeidende avdelinger/spesialister når dette er nødvendig for medisinsk ivaretagelse av pasienten.
5.3. Ved usikkerhet om indikasjon bør sykehuslegen anmode fastlegen om å vurdere behovet i epikrisen, eventuelt rådslå om behovet pr telefon.

6. Rådgivning og gjensidig tilgjengelighet pr telefon

6.1. Når fastleger trenger konferering med leger i sykehus:
Det tilrådes å lage lokale rutiner tilpasset det enkelte sykehusområde, blant annet ved hjelp av PKO, som gjelder for

6.1.1. akuttinnleggelser
6.1.2. forespørsler om pasienter, f. eks etter innleggelser
6.1.3. råd om medisinske spørsmål, f. eks. hjertesviktbehandling

6.2. Når leger i sykehus trenger konferering med fastlegerFor informasjon ved akuttinnleggelser, avtaler ved utskrivelser, eller råd om felles pasienter:
Mange fastlegekontor har publisert «Hvis det haster telefonnumre» på NHN adresseregister. De oppgis også av svarere når man ringer vanlig nummer til fastlegekontorene.
I noen av sykehusområdene vedlikeholder PKO lister med direkte telefonnummer til fastleger.

7. Tverrfaglig samarbeid

7.1. Den som ser behovet, tar initiativ og involverer andre faggrupper i tverrfaglig samarbeid
7.2. Fastlege i kommunen og behandlingsansvarlig lege/kontaktlege på sykehus har ansvar for å sikre at samarbeidende faggrupper har nødvendig medisinsk informasjon
7.3. Når sykehus tar initiativ til møte:
Behandlingsansvarlig lege/kontaktlege foreslår hvilke leger som bør delta i tverrfaglige møter i sykehusets regi, og avklarer om fastlege skal inviteres.
7.4. Når kommunen tar initiativ til møte:

7.4.1. Fastlege deltar i møter der medisinsk ivaretagelse er et vesentlig element. Fastlegene bør være faste medlemmer i ansvarsgrupper og oppfølgingsteam.
7.4.2. Fastlege eller øvrig kommunehelsetjeneste kan foreslå deltakere fra sykehus der dette ikke allerede er avklart fra sykehussiden

7.5. Innkalling til møter hvor fastlege skal delta, bør om mulig sendes ut senest to uker i forveien. Ved behov for møte raskt, bør fastlege innkalles pr telefon.
7.6. Det kan ofte være hensiktsmessig at møtet holdes på fastlegekontoret.

8. Oppgaveoverføring

Overføring av nye behandlings- eller kontrolloppgaver fra sykehus til fastleger bør drøftes i en likeverdig dialog på egnede møteplasser, for eksempel i PKO-drevne fora, allmennlegeutvalg, Møteplass Oslo og SUFF Østfold. Større endringer må forankres i formelle samhandlingsfora mellom sykehus og kommuner.